Tổ chức biên chế và tổ chức phi chính phủ

Sửa đổi, bổ sung Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh

Sửa đổi, bổ sung Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh

 •   10/01/2019 05:00:00 PM
 •   Đã xem: 160
 •   Phản hồi: 0
Ngày 05 tháng 1 năm 2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND về Sửa đổi, bổ sung Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh.
Quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh

Quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh

 •   07/01/2019 06:00:00 PM
 •   Đã xem: 190
 •   Phản hồi: 0
Ngày 27 tháng 12 năm 2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
VỀ THÀNH LẬP, TỔ CHỨC LẠI, GIẢI THỂ TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

VỀ THÀNH LẬP, TỔ CHỨC LẠI, GIẢI THỂ TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

 •   12/12/2018 04:00:00 PM
 •   Đã xem: 168
 •   Phản hồi: 0
Nghị định số 158/2018/NĐ-CP NGÀY 22/11/2018 cuả Chính phủ Quy định về Thành lập, Tổ chức lại, Giải thể Tổ chức hành chính.
Thí điểm thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân trên cơ sở hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Thí điểm thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân trên cơ sở hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

 •   05/11/2018 07:00:00 PM
 •   Đã xem: 178
 •   Phản hồi: 0
Ngày 04/10/2018, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 580/2018/UBTVQH14 về việc thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, theo đó tỉnh Tây Ninh là một trong mười tỉnh thành, phố trực thuộc trung ương thực hiện thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân.
Đề án của UBND tỉnh kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện theo Nghị quyết số 18-NQ/TW và các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết số 19-NQ/TW trên địa bàn tỉnh

Đề án của UBND tỉnh kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện theo Nghị quyết số 18-NQ/TW và các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết số 19-NQ/TW trên địa bàn tỉnh

 •   05/11/2018 07:00:00 PM
 •   Đã xem: 164
 •   Phản hồi: 0
Ngày 27/9/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2414/QĐ-UBND ban hành Đề án sắp xếp các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện theo Nghị quyết số 18-NQ/TW và các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) giai đoạn 2018-2021, UBND tỉnh đã chỉ đạo thực hiện theo một số nội dung như sau:
Về việc Kế hoạch biên chế công chức, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2019.

Về việc Kế hoạch biên chế công chức, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2019.

 •   15/06/2018 05:00:00 PM
 •   Đã xem: 129
 •   Phản hồi: 0
Ngày 14 tháng 6 năm 2018, Sở Nội vụ ban hành văn bản số 1216/SNV-TCBCTCPCP về việc Kế hoạch biên chế công chức, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2019.
Kế hoạch thực hiện Nghị Quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Kế hoạch thực hiện Nghị Quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII " Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả"

 •   03/04/2018 11:00:00 PM
 •   Đã xem: 229
 •   Phản hồi: 0
Ngày 15 tháng 3 năm 2018, Tỉnh Ủy Tây Ninh ban hành Kế hoạch số 65-KH/TU thực hiện Nghị Quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII " Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả"
Quyết định về việc chuyển giao chức năng, nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Quyết định về việc chuyển giao chức năng, nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

 •   28/09/2017 12:00:00 AM
 •   Đã xem: 99
 •   Phản hồi: 0
Ngày 25 tháng 9 năm 2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2223/QĐ-UBND về việc chuyển giao chức năng, nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.
V/v tham mưu sửa đổi Quyết định số 27/2012/QĐ-UBND ngày 25/5/2012 của UBND tỉnh quy định chế độ thù lao đối với lãnh đạo chuyên trách các hội đặc thù trên địa bàn tỉnh.

V/v tham mưu sửa đổi Quyết định số 27/2012/QĐ-UBND ngày 25/5/2012 của UBND tỉnh quy định chế độ thù lao đối với lãnh đạo chuyên trách các hội đặc thù trên địa bàn tỉnh.

 •   24/09/2017 05:00:00 PM
 •   Đã xem: 108
 •   Phản hồi: 0
Ngày 17 tháng 01 năm 2017, UBND tỉnh ban hành văn bản số 140/UBND-KTTC V/v tham mưu sửa đổi Quyết định số 27/2012/QĐ-UBND ngày 25/5/2012 của UBND tỉnh quy định chế độ thù lao đối với lãnh đạo chuyên trách các hội đặc thù trên địa bàn tỉnh.
Chuyển giao chức năng, nhiệm vụ, quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp

Chuyển giao chức năng, nhiệm vụ, quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp

 •   01/09/2017 07:00:00 PM
 •   Đã xem: 111
 •   Phản hồi: 0
UBND tỉnh Tây Ninh vừa ký Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 28/8/2017 về chuyển giao chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
V/v góp ý dự thảo báo cáo Bộ Nội vụ công tác hội trên địa bàn tỉnh năm 2016.

V/v góp ý dự thảo báo cáo Bộ Nội vụ công tác hội trên địa bàn tỉnh năm 2016.

 •   06/03/2017 09:00:00 PM
 •   Đã xem: 103
 •   Phản hồi: 0
Ngày 03 tháng 3 năm 2017 , Sở Nội vụ ban hành văn bản số 266/SNV-TCBCTCPCP V/v góp ý dự thảo báo cáo Bộ Nội vụ công tác hội trên địa bàn tỉnh năm 2016.
V/v hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND các huyện

V/v hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND các huyện

 •   07/12/2016 10:00:00 PM
 •   Đã xem: 91
 •   Phản hồi: 0
Ngày 06 tháng 12 năm 2016, Sở Nội vụ ban hành công văn số 386/SNV-TCBCTCPCP V/v hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND các huyện
V/v hướng dẫn chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Phòng Quản lý đô thị thuộc UBND Thành phố Tây Ninh.

V/v hướng dẫn chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Phòng Quản lý đô thị thuộc UBND Thành phố Tây Ninh.

 •   07/12/2016 10:00:00 PM
 •   Đã xem: 104
 •   Phản hồi: 0
Ngày 06 tháng 12 năm 2016, Sở Nội vụ ban hành công văn số 385/SNV-TCBCTCPCP về việc hướng dẫn chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Phòng Quản lý đô thị thuộc UBND Thành phố Tây Ninh.
V/v hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Phòng Kinh tế thuộc UBND thành phố Tây Ninh.

V/v hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Phòng Kinh tế thuộc UBND thành phố Tây Ninh.

 •   07/12/2016 10:00:00 PM
 •   Đã xem: 99
 •   Phản hồi: 0
Ngày 29 tháng 11 năm 2016, Sở Nội vụ ban hành văn bản số 375/SNV-TCBCTCPCP V/v hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Phòng Kinh tế thuộc UBND thành phố Tây Ninh.
V/v hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Phòng tài chính - Kế hoạch thuộc UBND các huyện, thành phố.

V/v hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Phòng tài chính - Kế hoạch thuộc UBND các huyện, thành phố.

 •   07/12/2016 10:00:00 PM
 •   Đã xem: 115
 •   Phản hồi: 0
Ngày 23 tháng 11 năm 2016 , Sở Nội vụ ban hành Công văn số 370/SNV-TCBCTCPCP V/v hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Phòng tài chính - Kế hoạch thuộc UBND các huyện, thành phố.
Về việc hướng dẫn Quyết định thành lập và ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện (thành phố).

Về việc hướng dẫn Quyết định thành lập và ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện (thành phố).

 •   04/11/2016 12:00:00 AM
 •   Đã xem: 97
 •   Phản hồi: 0
Ngày 02 tháng 11 năm 2016, Sở Nội vụ ban hành văn bản số 357/SNV-TCBCTCPCP Về việc hướng dẫn Quyết định thành lập và ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện (thành phố).
Về việc báo cáo số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2017.

Về việc báo cáo số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2017.

 •   21/10/2016 05:00:00 PM
 •   Đã xem: 88
 •   Phản hồi: 0
Ngày 20 tháng 10 năm 2016, Sở Nội vụ ban hành công văn số 348/SNV-TCBCTCPCP Về việc báo cáo số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2017.
Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về công tác Tổ chức biên chế và tổ chức phi chính phủ.

Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về công tác Tổ chức biên chế và tổ chức phi chính phủ.

 •   10/08/2016 01:00:00 AM
 •   Đã xem: 105
 •   Phản hồi: 0
Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về công tác Tổ chức biên chế và tổ chức phi chính phủ.
Về việc dự kiến giao biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2016

Về việc dự kiến giao biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2016

 •   07/03/2016 05:45:00 PM
 •   Đã xem: 83
 •   Phản hồi: 0
Ngày 03 tháng 3 năm 2016, Sở Nội vụ ban hành văn bản số 34/SNV-TCBCTCPCP Về việc dự kiến giao biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2016.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây