Cơ cấu tổ chức

 I. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC 

 II.BAN GIÁM ĐỐC 

​Họ và tên Chức danh ​Số điện thoại
hien1.png ​Nguyễn Thị Thu Hiền
Email: ntthien@tayninh.gov.vn
Giám đốc ​0276. 3827547

​ ​Nhiệm vụ đảm nhiệm

a) Làm chủ tài khoản cơ quan; ký các văn bản liên quan đến lĩnh vực công tác của ngành nội vụ trình Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh.

b) Triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, chương trình liên quan đến ngành nội vụ đã được phê duyệt.

c) Phân công các Phó Giám đốc phụ trách các lĩnh vực công tác theo chức năng, nhiệm vụ của Sở; tham gia công tác Đảng, đoàn thể; tham gia các tổ chức liên ngành theo lĩnh vực được phân công phụ trách.

d) Trực tiếp chỉ đạo công tác tổ chức bộ máy và biên chế, cán bộ; công tác cán bộ đối với những chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh quản lý; công tác quản lý cán bộ, công chức cấp xã.

đ) Trực tiếp chỉ đạo quản lý Văn phòng Sở về công tác tổ chức, cán bộ của Sở.

Ngan.jpg ​Nguyễn Hữu Ngân
Email: huungan@tayninh.gov.vn
Phó giám đốc
​0276. 3823819
​ ​Nhiệm vụ đảm nhiệm

a) Được ủy quyền, thay mặt Giám đốc lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của cơ quan và giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền của Giám đốc khi Giám đốc đi vắng.

b) Được ủy quyền chủ tài khoản của Sở, trực tiếp xử lý công tác tài chính kế toán của Sở.

c) Giúp Giám đốc Sở tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác Thi đua – Khen thưởng; làm Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh; trực tiếp ký các văn bản liên quan đến công tác thi đua khen thưởng để trình Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh và báo cáo Giám đốc Sở nắm.

d) Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực sau:

- Công tác quản lý nhà nước về thi đua khen thưởng;

- Công tác quản lý nhà nước về Văn thư, lưu trữ;

- Công tác xây dựng chính quyền địa phương; dân chủ cơ sở ở xã, phường, thị trấn, ở cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, ở doanh nghiệp trong địa bàn tỉnh và việc thực hiện công tác dân vận chính quyền theo quy định của pháp luật;

- Công tác địa giới hành chính;

- Công tác quản lý nhà nước về Thanh niên;

đ) Trực tiếp phụ trách, quản lý, điều hành: Ban Thi đua khen thưởng, Phòng Xây dựng chính quyền và CTTN, Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh. Trực tiếp phụ trách và quản lý, điều hành một số nhiệm vụ của Văn phòng Sở, cụ thể: xử lý công văn đến, trường hợp đồng chí Ngân đi công tác ngoài tỉnh thì giao lại cho đồng chí Giang xử lý, điều hành hoạt động của Văn phòng Sở.

e) Theo dõi Phòng Nội vụ các huyện, thành phố: huyện Dương Minh Châu, thành phố Tây Ninh.

g) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao hoặc cơ quan có thẩm quyền giao theo quy định của pháp luật​ ​ 

Nay_1.JPG
 

​Trần Minh Nay

Email: naytm@tayninh.gov.vn

​Phó giám đốc

​0276. 3812005

Nhiệm vụ đảm nhiệm
​a) Giúp Giám đốc Sở tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, dân tộc. Được ủy quyền ký các văn bản liên quan đến công tác tôn giáo, dân tộc để trình Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh và báo cáo Giám đốc Sở nắm.

b) Trực tiếp phụ trách quản lý nhà nước ở các lĩnh vực:

- Công tác tôn giáo, dân tộc;

- Công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành Nội vụ;

- Công tác kiểm tra công vụ.

c) Trực tiếp phụ trách, quản lý, điều hành: Ban Tôn giáo - Dân tộc, Thanh tra Sở

d) Theo dõi Phòng Nội vụ các huyện, thị xã: thị xã Hoà Thành, huyện Châu Thành, huyện Tân Biên, huyện Tân Châu, huyện Bến Cầu.

đ) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao hoặc cơ quan có thẩm quyền giao theo quy định của pháp luật

Giang.png

​Lê Long Giang

Email: giangll@tayninh.gov.vn

​Phó giám đốc

​0276. 3822748

Nhiệm vụ đảm nhiệm
a) Giúp Giám đốc Sở tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức và công tác tổ chức bộ máy, biên chế của tỉnh.

b) Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực sau:

- Công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức;

- Công tác tổ chức bộ máy, biên chế;

- Công tác tiền lương, chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức;

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

- Công tác quản lý Hội và tổ chức phi Chính phủ.

- Công tác bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, Phó chủ tịch và ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh; công tác phê chuẩn kết quả bầu cử, miễn nhiệm, bãi nhiệm đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện;

c) Trực tiếp phụ trách, quản lý, điều hành phòng Tổ chức - Công chức, viên chức.

d) Theo dõi Phòng Nội vụ các huyện, thị xã: huyện Gò Dầu, thị xã Trảng Bàng.

đ) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao hoặc cơ quan có thẩm quyền giao theo quy định của pháp luật

         

  III. CÁC PHÒNG, BAN, ĐƠN VỊ THUỘC SỞ

1. Văn phòng sở/ số điện thoại: 0276.3824386

2. Thanh Tra Sở  / Số điện thoại: 0276.3820535

3. Phòng Tổ chức - Công chức, viên chức / Số điện thoại: 0276.3839968; 0276.3822414

4. Phòng Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên / Số điện thoại: 0276.3824492​​​

5. Ban Tôn giáo - Dân tộc / Số điện thoại: 0276.3822521

6. Ban Thi đua - Khen thưởng / Số điện thoại: 0276.3813219

7. Trung tâm lưu trữ lịch sử tỉnh / Số điện thoại: 0276.3813592

 


 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây