Quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh

Thứ hai - 07/01/2019 18:00 190 0

Quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh

Ngày 27 tháng 12 năm 2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh

​      Thực hiện Nghị quyết số 580/2018/UBTVQH14 ngày 04/10/2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Ngày 27/12/2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 46/2018/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh, nội dung của Quy định ban hành kèm theo Quyết định gồm những nội dung chính như sau:

1. Về vị trí, chức năng

a) Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh là cơ quan hành chính nhà nước tương đương cấp Sở, thuộc UBND tỉnh, có chức năng tham mưu tổng hợp, phục vụ hoạt động của Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh.

b) Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh làm việc theo chế độ thủ trưởng kết hợp với chế độ chuyên viên, chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Trưởng Đoàn, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực Hội đồng nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo lĩnh vực được phân công.

c) Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng.

2. Về nhiệm vụ, quyền hạn

Thực hiện theo các nội dung quy định trong dự thảo Đề án của UBND tỉnh về việc thí điểm thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh đã được lấy ý kiến thống nhất của các cơ quan theo quy định.

3. Về cơ cấu tổ chức

a) Lãnh đạo Văn phòng

- Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh gồm: Chánh Văn phòng và không quá 04 Phó Chánh Văn phòng (01 Phó Chánh Văn phòng phụ trách lĩnh vực công tác của Đoàn ĐBQH, 01 Phó Chánh Văn phòng phụ trách lĩnh vực công tác của HĐND, 02 Phó Chánh Văn phòng phụ trách lĩnh vực công tác của UBND tỉnh).

- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh điều hành công việc của Văn phòng và chịu trách nhiệm trước Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng;

- Các Phó Chánh Văn phòng được Chánh Văn phòng phân công theo dõi từng khối công việc và chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng, trước pháp luật về các lĩnh vực công việc được phân công phụ trách. Khi Chánh Văn phòng vắng mặt, một Phó Chánh Văn phòng được Chánh Văn phòng ủy nhiệm điều hành hoạt động của Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh;

- Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức sau khi thống nhất với Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Trưởng phòng và tương đương (trừ chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng Ban Tiếp công dân tỉnh) sau khi xin ý kiến của Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Số phòng, ban chuyên môn, nghiệp vụ, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp là 11 đơn vị, cụ thể:

- Phòng, ban chuyên môn, nghiệp vụ: 08 phòng, tương đương

+ Phòng Công tác đại biểu Quốc hội;

+ Phòng Công tác Hội đồng nhân dân;

+ Phòng Kinh tế - Tài chính;

+ Phòng Văn hóa - Xã hội;

+ Phòng Nội chính - Pháp chế;

+ Phòng Thư ký - Tổng hợp;

+ Phòng Hành chính - Tổ chức;

+ Phòng Quản trị - Tài vụ.

- Tổ chức hành chính: 02 tổ chức

+ Trung tâm Hành chính công;

+ Ban Tiếp công dân.

- Đơn vị sự nghiệp trực thuộc: 01 đơn vị

   Trung tâm Công báo - Tin học.

4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2019 và thay thể Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND ngày 29/3/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh./.

QĐ 46/2018/QĐ-UBND          46.qd.rar

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây