Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: "Chỉnh lý tài liệu tồn đọng từ năm 1975 đến năm 2016 của các sở, ban, ngành tỉnh năm 2022" cho Sở Nội vụ Tây Ninh

Thứ ba - 05/04/2022 00:00 272 0

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu:

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: "Chỉnh lý tài liệu tồn đọng từ năm 1975 đến năm 2016 của các sở, ban, ngành tỉnh năm 2022" cho Sở Nội vụ Tây Ninh

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu:

"Chỉnh lý tài liệu tồn đọng từ năm 1975 đến năm 2016 của

 các sở, ban, ngành tỉnh năm 2022" cho Sở Nội vụ Tây Ninh

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/20215/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết  về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh Tây Ninh;

Căn cứ Quyết định số 262/QĐ-UBND ngày 01 tháng 02 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Kế hoạch chỉnh lý tài liệu tồn đọng từ năm 1975-2016 của sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh;

Căn cứ Quyết định số 3399/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh;

Căn cứ Tờ trình số 73/TTr-SNV ngày 24 tháng 01 năm 2022 của Sở Nội vụ về việc thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu:"Chỉnh lý tài liệu tồn đọng từ năm 1975-2016 của các sở, ban, ngành tỉnh năm 2022";

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Báo cáo thẩm định số ...…/ BCTĐ-STC ngày … tháng 01 năm 2022.

Tải và xem quyết định tại đây 652_QĐ phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.rar

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây