10/01/2019 10:00:00
Ngày 05 tháng 1 năm 2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND về Sửa đổi, bổ sung Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh.
Ảnh
Video
Audio
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 1418478
Số lượt đang online: 67