Tìm kiếm văn bản Quy phạm Pháp luật

Tìm kiếm văn bản Quy phạm Pháp luật
Cơ quan ban hành
Năm ban hành
Loại văn bản
Lĩnh vực
Số lượng tìm thấy
49
STTSố ký hiệuBan hànhTrích yếuCơ quan ban hànhTải về
1112/2017/NĐ-CP06/10/2017Nghị định Quy định về chế độ , chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965 - 1975Chính phủ
 
231/2017/NQ-HĐND27/09/2017Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 10/2015/NQ-HĐND ngày 15 tháng 04 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh về chính sách đào tạo sau đại học và thu hút nhân tài.Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh
 
3101/2017/NĐ-CP01/09/2017Nghị định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức Chính phủ
 
405/2017/TT-BNV15/08/2017Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09 tháng năm 2014  và Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Trưởng Bộ Nội vụ về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và việc tổ chức thi nâng ngạch công chức. Bộ Nội vụ
 
592/2017/NĐ-CP07/08/2017Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính Chính phủ
 
691/2017/NĐ-CP31/07/2017Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua ,khen thưởngChính phủ
 
778/2017/NĐ-CP 30/07/2017Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điểu của Nghị định số 120/2007/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thanh niênChính phủ
 
888/2017/NĐ-CP27/07/2017Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức Chính phủ
 
933/2017/QĐ-TTg 25/07/2017Quyết định ban hành quy chế tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri do Quốc hội chuyển đếnChính phủ
 
1034/2017/NĐ-CP03/04/2017Nghị định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụChính phủ
 
1102/2016/QH1418/11/2016Luật Tín Ngưỡng, Tôn giáoSở Nội vụ
 
1256/2015/QĐ-UBND13/11/2015Quyết định ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Tây Ninh,Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
 
1356/2015/QĐ-UBND13/11/2015Quyết định ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Tây Ninh,Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
 
1425/NQ-CP05/04/2015Nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 3 năm 2015.Chính phủ
 
1525/NQ-CP05/04/2015Nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 3 năm 2015.Chính phủ
 
1601/2015/TT-BNV31/01/2015Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 đối với Cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20 tháng 6 năm 1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13 tháng 10 năm 1981 của Hội đồng Bộ Trưởng.Bộ Nội vụ
 
172891/QĐ-UBND19/12/2014Quyết định Ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2015.Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
 

Tìm kiếm thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến văn bản pháp luật vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Từ khóa