Văn Bản Dự Thảo
Góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật quy định đối với cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở ấp, khu phố
Loại văn bản:
Quyết định
Lĩnh vực:
Xây dựng chính quyền
Trích yếu:

Căn cứ Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ, dân phố; trong khi chờ Bộ Nội vụ ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện. Trên cơ sở nội dung dự thảo Thông tư của Bộ Nội vụ, Sở Nội vụ hoàn chỉnh các văn bản đề nghị các địa phương, đơn vị cho ý kiến để Sở Nội vụ chuẩn bị trình UBND tỉnh xem xét ban hành theo thẩm quyền và nội dung UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét quyết nghị. Nội dung:

Các nội dung UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét quyết nghị, cụ thể như sau:

1. Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định về chức danh, số lượng, mức phụ cấp và các mức hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

2. Quyết định của UBND tỉnh quy định về việc bố trí cán bộ, công chức và tiêu chuẩn của cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

3. Quyết định của UBND tỉnh ban hành quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Ngày lấy ý kiến Ngày kết thúc Đồng ý Không đồng ý
23/08/2019 06/09/2019 0 0
Văn bản đã hết hạn lấy ý kiến
danh sách các góp ý