Tìm kiếm dự thảo văn bản
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTTiêu đềLoại văn bảnLĩnh vựcFile đính kèmNgày kết thúc
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTTiêu đềLoại văn bảnLĩnh vựcFile đính kèmNgày kết thúc
1QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH Quyết định3447184 vp.signed.pdf344DU THAO QUY CHE LAM VIEC UBND TINH LAY Y KIEN- ngày 29-9.doc29/10/2020
2Lấy ý kiến Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.Quy chế596CV So Noi vu - Gui Bao Dai_Signed.pdf596De cuong Quy che TDKT nam 2020.doc597Quy che TDKT nam 2020 - ban xin y kien.doc17/07/2020
3Cho ý kiến về dự thảo Quyết định hanh hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Tây NinhQuy định2621044 qd.signed.pdf262CV lay y kien so nganh_Signed.pdf262QĐ sua doi chuc nang nhiem vu So Noi Vu.docx262Quy định kèm theo Quyết định.doc07/07/2020
4Góp ý Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đào tạo sau đại học và chính sách thu hút nhân tài thực hiện tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.Nghị quyết592BAO CAO DANH GIA TAC DONG 2.doc592Tờ trình cua UBND tinh trinh Thuong truc HDND tinh ve de nghi xay dung NQ chinh sach DT va thu hut nhan tai.doc847810 _1.PDF847Du thao Nghi quyet de nghi xay dung gui Thuong truc HDND tinh.doc08/06/2020
5Cho ý kiến đối với việc đề nghị xây dựng Nghị quyết về chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức được điều động, luân chuyển trên địa bàn tỉnh thay thế Nghị quyết số 03/2014/NQ-HĐND ngày 10/4/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnhNghị quyết203Ban so sanh.pdf203BAO CAO DANH GIA TAC DONG (Nhan).doc203CV lay y kien cac So, nganh ve viec de nghi xay dung nghi quyet (Nhan).doc203Du thao To trinh UBND tinh trinh Thuong truc HDND tinh de nghi xay dung NQ ve chinh sach DDLC (Nhan).doc203Du theo To trinh cua SNV gui UBND tinh ve de nghi xay dung Nghi quyet (Nhan).doc203TỔNG HOP KINH PHI LUAN CHUYEN.pdf203TỔNG HOP SỐ LƯỢNG CAN BỘ, CÔNG CHỨC LUÂN CHUYỂN, ĐIỀU ĐỘNG.pdf06/06/2020
6Góp ý Nghị quyết trình HĐND tỉnh bãi bỏ Nghị quyết số 42/2008/NQ-HĐND ngày 10/12/2008 về mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với chức danh Bí thư Đảng ủy đồng thời làm Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấnNghị quyết46642.2008.NQ.HDND.doc482CV gui cac don vi gop y du thao Nghi quyet bai bo Nghi quyet so 42.Trinh ky_Signed.pdf482Du thao Nghi quyet bai bo Nghi quyet so 42.Trinh ky.doc16/05/2020
7Góp ý dự thảo Nghị quyết Quy định về chức danh, số lượng, mức phụ cấp và các mức hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên tráchNghị quyết252Du thao NQ quy dinh cac chuc danh va Muc phu cap doi voi NHDKCT thay NQ44 (lay y kien l3).doc22/11/2019
8Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh (Lần 2)Nghị quyết5881484-TCCCVC_1.signed.pdf603Du thao Nghi quyet cua HDND tinh ve muc chi ho tro DTBD nam 2019 lay y kien cac CQDV lan 2 (1).doc08/11/2019
9Góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật quy định đối với cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở ấp, khu phốQuyết định98601 Du thao NQ quy dinh cac chuc danh va Muc phu cap doi voi NHDKCT thay NQ44.doc98602 Du thao QD bo tri CBCC cap xa va tieu chuan cua chua danh Cong chuc cap xa.doc98603 Du thao QD quy dinh quy che tuyen dung cong chuc cap xa thay the QD60_2012_UBND(lay y kien lan 2).doc986CV gui cac co quan gop y ve du thao trinh sua theo ND 34_Signed.pdf06/09/2019
10Góp ý đối với dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnhQuyết định867DU THAO QD DOI QUY CHE LAM VIEC CUA UBND TINH.doc867PHU LUC KEM THEO DU THAO QD DOI QUY CHE LAM VIEC CUA UBND TINH.doc867TO TRINH CUA SO NOI VU DE XUAT SUA DOI QUY CHE LAM VIEC CUA UBND TINH.doc26/08/2019
11Đề nghị góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnhQuyết định755Dự thảo QĐ thay thế QĐ-38-2010-QĐ_UBND.doc755Phụ lục kèm QĐ thay thế QĐ 38_2010-QĐ-UBND.xls880Dự thảo QĐ thay thế QĐ 60_2012_QĐ-UBND.doc04/07/2019
12Lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnhNghị quyết879Du thao Nghi quyet cua HDND tinh ve ho tro DTBD nam 2019.doc879Du thao Nghi quyet cua HDND tinh ve ho tro DTBD.pdf27/06/2019
13Lấy ý kiến đóng góp đối với dự thảo Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.Quyết định593Du thao QD cua UBND tinh ve to chuc va hoat dong cua Ap, Khu pho nam 2019 (T3-2019).doc19/04/2019
14Đề nghị góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy trình bầu cử, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh: Trưởng ấp, Trưởng khu phố trên địa bàn tỉnh Tây NinhQuyết định745Du thao QD cua UBND tinh ve quy trinh bau cu truong ap, khu pho nam 2019 (T3-2019).doc05/04/2019
15Về việc lấy ý kiến đóng góp đối với dự thào Quyết định phê duyệt Đề án thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòngQuyết định8321699-CCVC.rar10/09/2018