Tìm kiếm dự thảo văn bản
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTTiêu đềLoại văn bảnLĩnh vựcFile đính kèmNgày kết thúc
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTTiêu đềLoại văn bảnLĩnh vựcFile đính kèmNgày kết thúc
1Góp ý dự thảo Nghị quyết Quy định về chức danh, số lượng, mức phụ cấp và các mức hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên tráchNghị quyết252Du thao NQ quy dinh cac chuc danh va Muc phu cap doi voi NHDKCT thay NQ44 (lay y kien l3).doc22/11/2019
2Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh (Lần 2)Nghị quyết5881484-TCCCVC_1.signed.pdf603Du thao Nghi quyet cua HDND tinh ve muc chi ho tro DTBD nam 2019 lay y kien cac CQDV lan 2 (1).doc08/11/2019
3Góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật quy định đối với cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở ấp, khu phốQuyết định98601 Du thao NQ quy dinh cac chuc danh va Muc phu cap doi voi NHDKCT thay NQ44.doc98602 Du thao QD bo tri CBCC cap xa va tieu chuan cua chua danh Cong chuc cap xa.doc98603 Du thao QD quy dinh quy che tuyen dung cong chuc cap xa thay the QD60_2012_UBND(lay y kien lan 2).doc986CV gui cac co quan gop y ve du thao trinh sua theo ND 34_Signed.pdf06/09/2019
4Góp ý đối với dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnhQuyết định867DU THAO QD DOI QUY CHE LAM VIEC CUA UBND TINH.doc867PHU LUC KEM THEO DU THAO QD DOI QUY CHE LAM VIEC CUA UBND TINH.doc867TO TRINH CUA SO NOI VU DE XUAT SUA DOI QUY CHE LAM VIEC CUA UBND TINH.doc26/08/2019
5Đề nghị góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnhQuyết định755Dự thảo QĐ thay thế QĐ-38-2010-QĐ_UBND.doc755Phụ lục kèm QĐ thay thế QĐ 38_2010-QĐ-UBND.xls880Dự thảo QĐ thay thế QĐ 60_2012_QĐ-UBND.doc04/07/2019
6Lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnhNghị quyết879Du thao Nghi quyet cua HDND tinh ve ho tro DTBD nam 2019.doc879Du thao Nghi quyet cua HDND tinh ve ho tro DTBD.pdf27/06/2019
7Lấy ý kiến đóng góp đối với dự thảo Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.Quyết định593Du thao QD cua UBND tinh ve to chuc va hoat dong cua Ap, Khu pho nam 2019 (T3-2019).doc19/04/2019
8Đề nghị góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy trình bầu cử, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh: Trưởng ấp, Trưởng khu phố trên địa bàn tỉnh Tây NinhQuyết định745Du thao QD cua UBND tinh ve quy trinh bau cu truong ap, khu pho nam 2019 (T3-2019).doc05/04/2019
9Về việc lấy ý kiến đóng góp đối với dự thào Quyết định phê duyệt Đề án thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòngQuyết định8321699-CCVC.rar10/09/2018
10Vv thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 19/3/2014 của Thủ tướng Chính phủVăn bản683121-HDTD.PDF24/06/2018
11Dự thảo Ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng tỉnh Tây NinhQuyết định787Du thao Quy che de nghi dang cong thong tin.doc30/04/2018
12Góp ý Quyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Tây NinhQuyết định100van ban du thao.rar08/03/2018
13góp ý dự thảo Quyết định Quy định chế độ thù lao đối với lãnh đạo chuyên trách các hội đặc thù trên địa bàn tỉnhQuyết định773BANG DOI CHIEU MOI.doc773CONGVAN GOP Y KIEN SO NGANH thu lao.doc773QD 27-2012-QD-UBND-Che do thu lao.doc773TT-Ve viec sua doi QD 27-2012-Che do thu lao.doc27/10/2017
14Về việc lấy ý kiến ban hành quy định về tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiểm, bổ nhiệm lại CB,CC,VC quản lý (thay thế Quyết định số 50/2007/QĐ-UBND và Quyết định số 29/2009/QĐ-UBND)Quyết định1651423 CCVC.rar15/10/2017
15V/v lấy ý kiến đóng góp dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND ngày 26/5/2015 của UBND tỉnh về chính sách đào tạo sau đại học và thu hút nhân tài.Quyết định7791423 CCVC.rar15/10/2017