Tìm kiếm thủ tục hành chính
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Mức độ
STTTên TTHCLĩnh vựcMức độCơ quan ban hành
1Bộ Thủ tục hành chính lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáoBan Tôn giáoMức độ 2Bộ Nội vụ
2Bộ Thủ tục hành chính ngành Nội vụ Mức độ 2
3XÁC NHẬN SƠ YẾU LÝ LỊCH NƠI NGƯỜI VÀO TU CÓ HỘ KHẨU THƯỜNG TRÚ¬Ban Tôn giáoMức độ 2
4XÁC NHẬN SƠ YẾU LÝ LỊCH CỦA NGƯỜI ĐƯỢC THUYÊN CHUYỂN.Ban Tôn giáoMức độ 2
5TỰ GIẢI THỂ ĐỐI VỚI QUỸ CÓ PHẠM VI HOẠT ĐỘNG TRONG TỈNHHội - Tổ chức phi chính phủMức độ 2
6TỰ GIẢI THỂ ĐỐI VỚI QUỸ CÓ PHẠM VI HOẠT ĐỘNG TRONG HUYỆN, THỊ XÃ, XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤNHội - Tổ chức phi chính phủMức độ 2
7TỰ GIẢI THỂ ĐỐI VỚI HỘI CÓ PHẠM VI HOẠT ĐỘNG TRONG XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN Hội - Tổ chức phi chính phủMức độ 2
8TỰ GIẢI THỂ ĐỐI VỚI HỘI CÓ PHẠM VI HOẠT ĐỘNG TRONG TỈNH, HUYỆN. Hội - Tổ chức phi chính phủMức độ 2
9TIẾP NHẬN THÔNG BÁO VIỆC CẢI TẠO, SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH TÍN NGƯỠNG, CÔNG TRÌNH KHÔNG PHẢI LÀ DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HOÁ, DANH LAM THẮNG CẢNH .....Ban Tôn giáoMức độ 2
10TIẾP NHẬN THÔNG BÁO TỔ CHỨC QUYÊN GÓP VƯỢT RA NGOÀI PHẠM VI MỘT HUYỆN CỦA CƠ SỞ TÍN NGƯỠNG, TỔ CHỨC TÔN GIÁOBan Tôn giáoMức độ 2
11TIẾP NHẬN THÔNG BÁO TỔ CHỨC QUYÊN GÓP VƯỢT RA NGOÀI PHẠM VI MỘT HUYỆN CỦA CƠ SỞ TÍN NGƯỠNG, TỔ CHỨC TÔN GIÁOBan Tôn giáoTIẾP NHẬN THÔNG BÁO TỔ CHỨC QUYÊN GÓP VƯỢT RA NGOÀI PHẠM VI MỘT HUYỆN CỦA CƠ SỞ TÍN NGƯỠNG, TỔ CHỨC TÔN GIÁO
12TIẾP NHẬN THÔNG BÁO TỔ CHỨC QUYÊN GÓP TRONG PHẠM VI MỘT XÃ CỦA CƠ SỞ TÍN NGƯỠNG, TỔ CHỨC TÔN GIÁOBan Tôn giáoMức độ 2