Công khai minh bạch
Tiêu đề: Thông báo xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2018 của Sở Nội vụ
Phân loại: Phân loại CKMB
Ngày ban hành: 17/06/2019
Người ký: Lương Minh Trí
Tóm tắt: Sở Tài chính thông báo xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2018 (không bao gồm vốn đầu tư XDCB) của Sở Nội vụ:
Nội dung:
Sở Tài chính thông báo xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2018 (không bao
gồm vốn đầu tư XDCB) của Sở Nội vụ: