I.BAN GIÁM ĐỐC 


BGD 6-2020 (xoa nen) Web.jpg

  II. CÁC PHÒNG, BAN, ĐƠN VỊ THUỘC SỞ

    1. Văn phòng Sở;

    2. Thanh Tra Sở;

    3. Phòng Tổ chức - Công chức, viên chức 

    4. Phòng Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên;​​​

    5. Ban Tôn giáo;

    6. Ban Thi đua - Khen thưởng;

    7. Trung tâm lưu trữ lịch sử tỉnh.