-
11/07/2017 08:00:00
Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh Tây Ninh đã hoàn chỉnh Đề án vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp của tỉnh trình Bộ Nội vụ và được Bộ Nội vụ phê duyệt tại Quyết định số 2017/QĐ-BNV ngày 31/12/2015 về danh mục vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính tỉnh Tây Ninh. Sau khi được Bộ Nội vụ phê duyệt, Sở Nội vụ đã hướng dẫn các cơ quan, đơn vị xây dựng hoàn chỉnh đề án trình UBND tỉnh phê duyệt, tính đến cuối năm 2016, có 23/29 cơ quan hành chính thuộc tỉnh đã hoàn chỉnh xong Đề án vị trí việc làm được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt (14 cơ quan cấp tỉnh và 09 huyện, thành phố).
Ảnh
Video
Audio
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 357850
Số lượt đang online: 1