26/12/2018 11:00:00
Song song với mục tiêu thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, tăng cường hợp tác hữu nghị với các nước trên thế giới, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến các đối tượng chính sách đã cống hiến, hy sinh cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong số đối tượng chính sách ấy có những trường hợp thanh niên xung phong tham gia thực hiện các nhiệm vụ trong kháng chiến, chung sức đóng góp cho thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong giai đoạn từ năm 1965 đến năm 1975.
10/01/2019 10:00:00
Ngày 05 tháng 1 năm 2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND về Sửa đổi, bổ sung Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh.
VĂN BẢN MỚI
 
Ảnh
Video
Audio
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 990312
Số lượt đang online: 52