14/10/2016 11:00:00
Ngày 10/10/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Công văn số 2844/UBND-VX V/v tăng cường thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 22/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) Ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 22/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) Ban hành Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.
Ảnh
Video
Audio
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 174544
Số lượt đang online: 3