I.BAN GIÁM ĐỐC


SNV.jpg  II. CÁC PHÒNG, BAN, ĐƠN VỊ THUỘC SỞ

   1. Văn phòng Sở;

    2. Thanh Tra Sở;

    3. Phòng Công chức viên chức 

    4. Phòng Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên;​​​

    5. Phòng Cải cách hành chính;

    6. Phòng Tổ chức biên chế và Tổ chức phi chính phủ;

    7. Ban Tôn giáo;

    8. Ban Thi đua - Khen thưởng;

    9. Chi cục Văn thư - Lưu trữ.