I.BAN GIÁM ĐỐC 

chinhthuc.png 

Lãnh đạo Sở: Gồm Giám đốc và 03 Phó Giám đốc.

   1. Nguyễn Đài Thy - Giám đốc Sở Nội vụ

   2. Nguyễn Hữu Ngân - Phó Giám đốc Sở Nội vụ

   3. Trần Minh Nay - Phó Giám đốc Sở Nội vụ
   4. Lê Long Giang - Phó Giám đốc Sở Nội vụ


Nhiệm vụ và quyền hạn


    - Giám đốc Sở Nội vụ là người đứng đầu Sở Nội vụ, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về thực hiện chức năng nhiệm vụ quyền hạn của Sở Nội vụ, thực hiện các chức trách nhiệm vụ của Giám đốc Sở quy định tại điều 7 Nghị định số 24/2014/NĐ-CP, ngày 4/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;


     - Phó Giám đốc Sở Nội vụ là người giúp Giám đốc Sở Nội vụ phụ trách, chỉ đạo một số mặt công tác của các cơ quan, đơn vị và trực thuộc Sở Nội vụ; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Nội vụ và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công, khi Giám đốc Sở vắng mặt, một Phó Giám đốc Sở được Giám đốc Sở ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Sở Nội vụ. 

         

  II. CÁC PHÒNG, BAN, ĐƠN VỊ THUỘC SỞ

    1. Văn phòng Sở;

    2. Thanh Tra Sở;

    3. Phòng Tổ chức - Công chức, viên chức 

    4. Phòng Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên;​​​

    5. Ban Tôn giáo;

    6Ban Thi đua - Khen thưởng;

    7. Trung tâm lưu trữ lịch sử tỉnh;