Thông tin đấu thầu - Thông báo mời thầu
 
​Kính gửi: Các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức Để triển khai thực hiện Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Tây Ninh năm 2020; Sở Nội vụ Tây Ninh đề nghị các cơ cơ sở báo giá kinh phí để phối hợp tổ chức các lớp bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Tây Ninh năm 2020, cụ thể như sau: (Tải file tại đây: CV 898 de nghi ...
 
Thông báo tư vấn, lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu: "Chỉnh lý tài liệu tồn đọng của Sở Giao thông Vận tải và UBND thành phố Tây Ninh"
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
Sở Nội vụ Tây Ninh thông báo gửi báo giá kinh phí để phối hợp tổ chức các lớp bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Tây Ninh năm 2020Thông báo mời thầuSở Nội vụ Tây Ninh thông báo gửi báo giá kinh phí để phối hợp tổ chức các lớp bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Tây Ninh năm 2020/PublishingImages/2020-05/Chao gia_Key_22052020170630.png
5/22/2020 5:00 PMYesĐã ban hành

Kính gửi: Các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

 

Để triển khai thực hiện Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Tây Ninh năm 2020;

Sở Nội vụ Tây Ninh đề nghị các cơ cơ sở báo giá kinh phí để phối hợp tổ chức các lớp bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Tây Ninh năm 2020, cụ thể như sau: (Tải file tại đây: CV 898 de nghi cac co so dao tao boi duong bao gia kinh phi nam 2020.rar

CV 898 de nghi cac co so dao tao boi duong bao gia kinh phi nam 2020.PDF)

I. Các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch, tiêu chuẩn vị trí việc làm

1. Bồi dưỡng ngạch chuyên viên

2. Bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp phòng

3. Bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp huyện

II. Các lớp bồi dưỡng ngắn hạn

1. Bồi dưỡng kỹ năng xử lý tình huống trong thực thi công vụ

2. Bồi dưỡng kỹ năng tổ chức công việc và quản lý thời gian hiệu quả

III. Các lớp bồi dưỡng theo Chương trình 1956

1. Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo quản lý cấp xã

2. Bồi dưỡng chuyên sâu nghiệp vụ quản lý và bảo vệ môi trường

3. Bồi dưỡng chuyên sâu kỹ năng quản lý dự án đầu tư xây dựng

4. Bồi dưỡng chuyên sâu về tài chính ngân sách xã

5. Bồi dưỡng kỹ năng công nghệ thông tin chuyên sâu

Thông báo tư vấn, lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầuThông báo mời thầuThông báo tư vấn, lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu/PublishingImages/2019-08/Thong bao moi thau 01_Key_05082019094214.png
Thông báo tư vấn, lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu: "Chỉnh lý tài liệu tồn đọng của Sở Giao thông Vận tải và UBND thành phố Tây Ninh"
8/5/2019 10:00 AMNoĐã ban hành

Sở Nội vụ Tây Ninh thông báo về việc tư vấn, lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu: "Chỉnh lý tài liệu tồn đọng của Sở Giao thông Vận tải và UBND thành phố Tây Ninh".

Nội dung thông báo: Thông báo mời đơn vị tư vần chỉnh lý.PDF

Các Quyết định liên quan: Quyết định phê duyệt kế hoạch chỉnh lý.PDFQuyết định phê duyệt chỉnh lý.PDF