Xây Dựng Chính Quyền
 
Ngày 22/3/2019, UBND huyện Tân Châu tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2019.
 
Sở Nội vụ lấy ý kiến đóng góp đối với dự thảo Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
 
Lịch xử lý công việc trong tuần của Sở Nội vụ
 
Bản tin Cải cách hành chính Số 10/2019 từ ngày 11/3 đến 15/3/2019
 
Sáng ngày 14/3/2019, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động kinh tế tập thể năm 2018 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019
 
Tại Hội nghị Tổng kết giao ước thi đua Cụm Miền Đông Nam Bộ năm 2018, Tây Ninh nhận nhiệm vụ Cụm trưởng năm 2019.
 
Khối Thi đua Ngân hàng tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2018, phát động thi đua năm 2019
 
Bản tin Cải cách hành chính số 09/2019
 
Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh dự thảo Quyết định ban hành Quy trình bầu cử, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh: Trưởng ấp, Trưởng khu phố trên địa bàn tỉnh Tây Ninh thay thế Quyết định số 23/2010/QĐ-UBND ngày 27/4/2010 của UBND tỉnh Tây Ninh về Ban hành Quy trình bầu cử Trưởng ấp, Trưởng khu phố thành cuộc bầu cử riêng theo quy định tại Điều 7 - Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBMTTQVN.
 
Bản tin Cải cách hành chính từ ngày 18/02/2019 đến ngày 22/02/2019 (Bản Tin số 07)