Xây Dựng Chính Quyền
 
​LỊCH CÔNG TÁC TUẦN(từ ngày 14/12/2020 đến 18/12/2020) Tải vềThời gianNội dungThời gianNgười thực hiệnThứ hai 14/12/2020 - Xử lý công việc cơ quan.- Cả ngày- Ban Giám đốc​- Công tác tại tỉnh Bình Dương về Tôn giáo - Cả ngày- PGĐ Nay - Họp Ban Cán sự Đảng- 08h00- Giám đốc - Dự Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng Khu vực thi đua Khối cơ quan tư pháp các tỉnh miền Đông Nam ...
 
​LỊCH CÔNG TÁC TUẦN(từ ngày 07/12/2020 đến 11/12/2020) Tải vềThời gianNội dungThời gianNgười thực hiệnThứ hai 07/12/2020- Xử lý công việc cơ quan.- Cả ngày- Ban Giám đốcThứ ba 08/12/2020- Xử lý công việc cơ quan.- Cả ngày- Ban Giám đốc​- Dự kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh khóa IX, NK 2016-2021 tại Tỉnh ủy- Cả ngày- Giám đốc- Dự Đại  hội thi đua yêu nước tại Hà Nội- Cả ngày- PGĐ NgânThứ tư ...
 
Ngày 27/11/2020 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 138/2020/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/12/2020.
 
Chính phủ đã ban hành Nghị định số 115/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/9/2020
 
Thực hiện Thông tư số 03/2013/TT-TTCP ngày 10 tháng 6 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ về quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng; Nghị định số 90/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động thanh tra ngành Nội vụ;
 
Thực hiện Thông tư số 03/2013/TT-TTCP ngày 10 tháng 6 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ về quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng; Nghị định số 90/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động thanh tra ngành Nội vụ.
 
Thực hiện Thông tư số 03/2013/TT-TTCP ngày 10 tháng 6 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ về quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng; Nghị định số 90/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động thanh tra ngành Nội vụ
 
Thực hiện Thông tư số 03/2013/TT-TTCP ngày 10 tháng 6 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ về quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng; Nghị định số 90/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động thanh tra ngành Nội vụ.
 
Thực hiện Thông tư số 03/2013/TT-TTCP ngày 10 tháng 6 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ về quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng; Nghị định số 90/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động thanh tra ngành Nội vụ; Sở Nội vụ báo cáo kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo quý IV năm 2020
 
Thực hiện Thông tư số 03/2013/TT-TTCP ngày 10 tháng 6 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ về quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng; Nghị định số 90/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động thanh tra ngành Nội vụ. Sở Nội vụ báo cáo kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2020