Xây Dựng Chính Quyền
 
Ngày 29.11, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương đã chủ trì Phiên họp 23 Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương.
 
Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, năm 2010 tổng diện tích gieo trồng ước đạt 378.911ha- đạt 104,7% so với KH và bằng 99,9% so với năm 2009.
 
UBND tỉnh thông báo nghỉ Tết Dương lịch năm 2011
 
Trong công tác cán bộ, việc đánh giá và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức (cán bộ) là quan trọng. Đánh giá chính xác cán bộ là cơ sở cho việc quyết định bố trí, sử dụng hợp lý, tạo động lực mạnh mẽ, động viên cán bộ cống hiến sức lực, tài trí, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
 
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm tới vấn đề đạo đức, nhất là đạo đức của người cách mạng. Trong cuốn “Sửa đổi lối làm việc”, Người khẳng định: đạo đức là cái gốc của người cách mạng
 
Thực hiện Công văn số 3087/UBND-THNC ngày 02/12/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh, về việc đánh giá cán bộ, công chức và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị năm 2010
 
Công văn số 2949/UBND-THNC ngày 16/11/2010 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch thi tuyển công chức năm 2010 (Kế hoạch số 550/KH-SNV ngày 12/11/2010 của Sở Nội vụ về tổ chức kỳ thi tuyển công chức năm 2010).
 
Hội đồng thi tuyển công chức năm 2010 thông báo lịch ôn tập và thi tuyển công chức tỉnh Tây Ninh năm 2010 như sau: Thời gian ôn: 02 tuần, bắt đầu từ ngày 20/12/2010.
 
Hướng dẫn đưa tin lên cổng thành phần Sở Nội vụ Hiệu chỉnh ...