Xây Dựng Chính Quyền
 
Về việc góp ý Chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2011 -2020.
 
Báo cáo của Sở Nội vụ về việc khảo sát việc thực hiện chính sách pháp luật đối với thanh niên xung phong và thanh niên tình nguyện giai đoạn 2009-2011
 
Kết quả công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012 của Ngành Nội vụ.
 
Căn cứ Nghị định số 159/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn và Thông tư số 05/2006/TT-BNV ngày 30/5/2006 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 159/2005/NĐ-CP; Căn cứ Công văn số 895/UBND-NC ngày 09/5/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc rà soát, điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính cấp xã và Kế hoạch số 695/KH-SNV ngày 02/5/2012 của Sở Nội vụ về việc rà soát, điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính cấp xã.
 
Căn cứ Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 5/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là Nghị định số 112/2011/NĐ-CP). Thực hiện Công văn số 713/UBND-NC ngày 12/04/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giao thẩm quyền hướng dẫn xét tuyển công chức cấp xã.
 
Quy định tiêu chuẩn, chức năng, nhiệm vụ và phụ cấp kiêm nhiệm công chức cấp xã
 
Ngày 12/4/2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 31/2012/NĐ-CP về Quy định mức lương tối thiểu chung. Theo đó, mức lương tối thiểu chung thực hiện từ 01/5/2012 là 1.050.000 đồng/tháng, tăng 220.000 đồng/tháng so với mức lương 830.000 đồng/tháng hiện đang áp dụng.
 
KẾT QUẢ THI NÂNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN 2012
 
Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 15/02/2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc củng cố, kiện toàn công tác Tư pháp xã, phường, thị trấn; Sở Tư pháp đã tiến hành xây dựng Đề án đào tạo trình độ Đại học chuyên ngành Luật cho các cán bộ, công chức, viên chức của ngành giai đoạn 2011 – 2020.
 
Vào ngày 13 và 14/6/2012, tại Trường trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Tân Bách Khoa Tây Ninh, Sở Nội vụ đã phối hợp với Học viện Hành chính (cơ sở TP.Hồ Chí Minh) tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Lễ Tân cho 55 cán bộ, công chức làm công tác Văn phòng các Sở, ban, ngành tỉnh. Đây là 01/04 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Lễ Tân được tổ chức tại tỉnh, 03 lớp còn lại giành cho cán bộ, công chức cấp xã thuộc các huyện, thị xã. Theo Kế hoạch, đến cuối tháng 6/2012 sẽ hoàn tất việc tổ chức các lớp nghiệp vụ Lễ tân này.