Xây Dựng Chính Quyền
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 11/11/2019 đến 15/11/2019)
 
CÁC HƯỚNG DẪN NỘP HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
 
HƯỚNG DẪN HỎI ĐÁP, PHẢN ÁNH Ý KIẾN
 
Kế hoạch của Đoàn nghiên cứu học tập kinh nghiệm về ban hành bộ chỉ số đánh giá về năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành tương đương và địa phương (DDCI) tại tỉnh Quảng Nam
 
Kể từ ngày 01/01/2020, Sở Nội vụ thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh đối với 67 thủ tục hành chính.
 
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định công bố,công khai quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính của ngành Nội vụ thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
 
Ngày 30/10/2019, tại UBND huyện Hòa Thành, Đoàn Thanh tra thuộc Sở Nội vụ do ông Trần Minh Nay, Phó giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn tiến hành công bố Quyết định thanh tra và tiến hành thanh tra trực tiếp tại UBND huyện Hòa Thành. Thực hiện Kế hoạch Thanh tra ngành Nội vụ năm 2019 đã được Giám đốc Sở Nội vụ phê duyệt tại Quyết định số 375/QĐ-SNV ngày 14/12/2018; ngày 14/10/2019, Giám đốc Sở Nội vụ đã ban hành Quyết định Thanh tra số 193/QĐ-SNV về thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tổ chức bộ máy, quản lý biên chế, công tác tôn giáo và tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức, viên chức của UBND huyện Hòa Thành năm 2019. Ngày 30/10/2019, tại UBND huyện Hòa Thành, Đoàn Thanh tra thuộc Sở Nội vụ do ông Trần Minh Nay, Phó giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn đã công bố Quyết định thanh tra và tiến hành thanh tra trực tiếp tại UBND huyện Hòa Thành. Nội dung thanh tra: Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tổ chức bộ máy, quản lý biên chế, công tác tôn giáo và tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức, viên chức của UBND huyện Hòa Thành năm 2019. Thời kỳ thanh tra: Trong giai đoạn từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/8/2019. Thời hạn thanh tra: 30 ngày kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra.
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 04/11/2019 đến 08/11/2019)
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 28/10/2019 đến 01/11/2019)
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 21/10/2019 đến 26/10/2019)