Xây Dựng Chính Quyền - Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên
 
V/v Triển khai, thực hiện Nghị định số 78/2017/NĐ-CP ngày 03/7/2017 của chính phủ.
 
Ngày 23 tháng 10 năm 2017, Sở Nội vụ ban hành văn bản số 1614/SNV-XDCQ&CTTN V/v Triển khai,thực hiện Nghị định số 112/2017/NĐ-CP ngày 06/10/2017 của Chính phủ.
 
Ngày 02/11/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Công văn số 3112/UBND-NC V/v đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu chính quyền các cấp với nhân dân.
 
Ngày 07/11/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Công văn số 3139/UBND-NC V/v tiếp tục triển khai thực hiện các quy định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị;
 
UBND các huyện, thành phố trong tỉnh vừa có thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2016.
 
Ngày 10/10/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Công văn số 2844/UBND-VX V/v tăng cường thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 22/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) Ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 22/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) Ban hành Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.
 
Ngày 29.12.2015, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch UBND các huyện: Hòa Thành, Châu Thành, Bến Cầu, Trảng Bàng, nhiệm kỳ 2011-2016.
 
Ngày 16 tháng 12 năm 2015, Sở Nội vụ ban hành văn bản số 202/SNV-XDCQ&CTTN về việc góp ý dự thảo Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật tổ chức chính quyền địa phương.
 
Ngày 8.12, tại Sở Giáo dục và Đào tạo, khoảng 235 học viên là lãnh đạo và cán bộ, công chức phụ trách công tác quản lý nhà nước về thanh niên của các cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh tham dự lớp tập huấn nghiệp vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên.
 
Nhằm đáp ứng yêu cầu của công cuộc xây dựng nông thôn mới, cùng với việc đào tạo, nâng cao chất lượng lao động nông thôn, thời gian qua tỉnh Tây Ninh đã đưa ra một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã.