Xây Dựng Chính Quyền - Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên
 
Tài liệu hướng dẫn đánh giá các tiêu chí xác định xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019-2020
 
Tiêu chí, thang điểm đánh giá, xếp loại công tác dân vận chính quyền của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2019.
 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử Trưởng ấp, Trưởng khu phố nhiệm kỳ 2019 - 2024
 
Ngày 06/10/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 112/2017/NĐ-CP quy định về chế độ, chính sách đối với TNXP cơ sở ở Miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965-1975; Theo đó, Nghị định này quy định chế độ trợ cấp một lần; trợ cấp hằng tháng; trợ cấp mai táng và chính sách vay vốn sản xuất, kinh doanh đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến trong thời gian từ ngày 26/3/1965 đến ngày 30/4/1975 ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Cà Mau.
 
Ngày 26/3/2019 UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Quyết định: Quy định về Tiêu chí, thang điểm đánh giá, xếp loại công tác dân vận chính quyền của các cơ quan, Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
 
Sở Nội vụ lấy ý kiến đóng góp đối với dự thảo Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
 
Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh dự thảo Quyết định ban hành Quy trình bầu cử, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh: Trưởng ấp, Trưởng khu phố trên địa bàn tỉnh Tây Ninh thay thế Quyết định số 23/2010/QĐ-UBND ngày 27/4/2010 của UBND tỉnh Tây Ninh về Ban hành Quy trình bầu cử Trưởng ấp, Trưởng khu phố thành cuộc bầu cử riêng theo quy định tại Điều 7 - Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBMTTQVN.
 
Song song với mục tiêu thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, tăng cường hợp tác hữu nghị với các nước trên thế giới, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến các đối tượng chính sách đã cống hiến, hy sinh cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong số đối tượng chính sách ấy có những trường hợp thanh niên xung phong tham gia thực hiện các nhiệm vụ trong kháng chiến, chung sức đóng góp cho thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong giai đoạn từ năm 1965 đến năm 1975.
 
V/v triển khai, thực hiện Công văn số 4993/BNV-TH ngày 08/10/2018 của Bộ Nội vụ
 
Theo kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2018, có 29 UBND xã, phường, thị trấn thuộc 08 huyện, thành phố có nhu cầu tuyển dụng với 33 chỉ tiêu, người đăng ký dự tuyển ngoài tham khảo trên trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ, đồng thời có thể xem chi tiết được niêm yết tại Phòng Nội vụ, trụ sở UBND các xã, phường, thị trấn có nhu cầu tuyển dụng và trên trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.