Xây Dựng Chính Quyền - Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên
 
Song song với mục tiêu thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, tăng cường hợp tác hữu nghị với các nước trên thế giới, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến các đối tượng chính sách đã cống hiến, hy sinh cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong số đối tượng chính sách ấy có những trường hợp thanh niên xung phong tham gia thực hiện các nhiệm vụ trong kháng chiến, chung sức đóng góp cho thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong giai đoạn từ năm 1965 đến năm 1975.
 
V/v triển khai, thực hiện Công văn số 4993/BNV-TH ngày 08/10/2018 của Bộ Nội vụ
 
Theo kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2018, có 29 UBND xã, phường, thị trấn thuộc 08 huyện, thành phố có nhu cầu tuyển dụng với 33 chỉ tiêu, người đăng ký dự tuyển ngoài tham khảo trên trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ, đồng thời có thể xem chi tiết được niêm yết tại Phòng Nội vụ, trụ sở UBND các xã, phường, thị trấn có nhu cầu tuyển dụng và trên trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.
 
Nhằm nắm bắt tình hình, tiến độ thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ tại Kế hoạch thực hiện Chương trình Phát triển thanh niên tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016 - 2020 trong năm 2018 tại các sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. Qua đó, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Tây Ninh để thực hiện có hiệu quả hơn trong thời gian tiếp theo.
 
Ngày 05/12/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 140/2017/NĐ-CP về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.
 
Về việc hướng dẫn phối hợp trong tổ chức thi tuyển công chức cấp xã năm 2018
 
Chiều ngày 01.8.2018, Giám đốc Sở Nội vụ đã trao quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Mỹ Tú – Chuyên viên phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên, giữ chức vụ Phó trưởng phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên.
 
V/v Triển khai, thực hiện Nghị định số 78/2017/NĐ-CP ngày 03/7/2017 của chính phủ.
 
Ngày 23 tháng 10 năm 2017, Sở Nội vụ ban hành văn bản số 1614/SNV-XDCQ&CTTN V/v Triển khai,thực hiện Nghị định số 112/2017/NĐ-CP ngày 06/10/2017 của Chính phủ.
 
Ngày 02/11/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Công văn số 3112/UBND-NC V/v đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu chính quyền các cấp với nhân dân.