Xây Dựng Chính Quyền - Tuyển dụng
 
Ngày 10 tháng 11 năm 2016, Sở Nội vụ ban hành Quyết định số 127/QĐ-SNV về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng đặc cách viên chức sự nghiệp năm 2016 của Sở Khoa học và Công nghệ.
 
Ngày 10 tháng 11 năm 2016, Sở Nội vụ ban hành Quyết định số 128/QĐ-SNV về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2016 của Sở Khoa học và Công nghệ.
 
​THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG       TB 08 Trang bang.rar
 
Ngày 13 tháng 10 năm 2016, Sở Nội vụ ban hành Quyết định số 103/QĐ-SNV về việc phê duyệt kế hoạch xét tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục của Ủy ban nhân dân thành phố Tây Ninh năm học 2016-2017
 
Ngày 13 tháng 10 năm 2016, Sở Nội vụ ban hành Quyết định số 105/QĐ-SNV về việc phê duyệt kế hoạch xét tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục của Ủy ban nhân dân huyện Trảng Bàng năm học 2016-2017.
 
Ngày 13 tháng 10 năm 2016, Sở Nội vụ ban hành Quyết định số 106/QĐ-SNV về việc phê duyệt kế hoạch xét tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục của Ủy ban nhân dân huyện Tân Biên năm học 2016-2017.
 
Ngày 13 tháng 10 năm 2016, Sở Nội vụ ban hành Quyết định số 107/QĐ-SNV về việc phê duyệt kế hoạch xét tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục của Ủy ban nhân dân huyện Hòa Thành năm học 2016-2017.
 
Ngày 13 tháng 10 năm 2016, Sở Nội vụ ban hành Quyết định số 108/QĐ-SNV về việc phê duyệt kế hoạch xét tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục của Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành năm học 2016-2017.
 
Ngày 13 tháng 10 năm 2016, Sở Nội vụ ban hành Quyết định số 100/QĐ-SNV về việc phê duyệt kế hoạch xét tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục của Ủy ban nhân dân huyện Gò Dầu năm học 2016 - 2017.
 
Ngày 13 tháng 10 năm 2016, Sở Nội vụ ban hành Quyết định số 101/QĐ-SNV về việc phê duyệt kế hoạch xét tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục của Ủy ban nhân dân huyện Bến Cầu năm học 2016 - 2017.