Xây Dựng Chính Quyền - Tuyển dụng
 
​Nội dung Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp các đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019 (Tài về: Thông báo tuyen dung vien chuc nam 2019_Signed.rar)  Thông báo tuyen dung vien chuc nam 2019_Signed.pdf; Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển: MÂU-PHIEU-DANG-KY-DU-TUYEN-THEO-ND-161.docx
 
CÁC HƯỚNG DẪN NỘP HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
 
Sở Nội vụ thông báo, đề nghị Thủ trưởng các Sở, ban ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch và đăng ký nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2019
 
Sở Nội vụ đã phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức của UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.
 
Các Quyết định phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức của các cơ quan, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND các huyện, thành phố và các sở, ban, ngành trong tỉnh.
 
Các Quyết định phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức của các cơ quan, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND các huyện, thành phố và các sở, ban, ngành trong tỉnh.
 
Ngày 10 tháng 11 năm 2016, Sở Nội vụ ban hành Quyết định số 127/QĐ-SNV về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng đặc cách viên chức sự nghiệp năm 2016 của Sở Khoa học và Công nghệ.
 
Ngày 10 tháng 11 năm 2016, Sở Nội vụ ban hành Quyết định số 128/QĐ-SNV về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2016 của Sở Khoa học và Công nghệ.
 
​THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG       TB 08 Trang bang.rar
 
Ngày 13 tháng 10 năm 2016, Sở Nội vụ ban hành Quyết định số 103/QĐ-SNV về việc phê duyệt kế hoạch xét tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục của Ủy ban nhân dân thành phố Tây Ninh năm học 2016-2017