Xây Dựng Chính Quyền - Thanh Tra
 
Ngày 10 tháng 12 năm 2019, Giám đốc Sở Nội vụ ban hành Quyết định số 446/QĐ-SNV phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 của Sở Nội vụ.
 
Ngày 30/10/2019, tại UBND huyện Hòa Thành, Đoàn Thanh tra thuộc Sở Nội vụ do ông Trần Minh Nay, Phó giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn tiến hành công bố Quyết định thanh tra và tiến hành thanh tra trực tiếp tại UBND huyện Hòa Thành. Thực hiện Kế hoạch Thanh tra ngành Nội vụ năm 2019 đã được Giám đốc Sở Nội vụ phê duyệt tại Quyết định số 375/QĐ-SNV ngày 14/12/2018; ngày 14/10/2019, Giám đốc Sở Nội vụ đã ban hành Quyết định Thanh tra số 193/QĐ-SNV về thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tổ chức bộ máy, quản lý biên chế, công tác tôn giáo và tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức, viên chức của UBND huyện Hòa Thành năm 2019. Ngày 30/10/2019, tại UBND huyện Hòa Thành, Đoàn Thanh tra thuộc Sở Nội vụ do ông Trần Minh Nay, Phó giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn đã công bố Quyết định thanh tra và tiến hành thanh tra trực tiếp tại UBND huyện Hòa Thành. Nội dung thanh tra: Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tổ chức bộ máy, quản lý biên chế, công tác tôn giáo và tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức, viên chức của UBND huyện Hòa Thành năm 2019. Thời kỳ thanh tra: Trong giai đoạn từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/8/2019. Thời hạn thanh tra: 30 ngày kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra.
 
Ngày 15/10/2019, tại UBND huyện Gò Dầu, Đoàn Thanh tra thuộc Sở Nội vụ do ông Trần Minh Nay, Phó giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn tiến hành công bố Quyết định thanh tra và tiến hành thanh tra trực tiếp tại UBND huyện Gò Dầu.
 
Ngày 08/10/2019, tại UBND huyện Trảng Bàng, Đoàn Thanh tra thuộc Sở Nội vụ do ông Trần Minh Nay, Phó giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn tiến hành công bố Quyết định thanh tra và tiến hành thanh tra trực tiếp tại UBND huyện Trảng Bàng.
 
Công bố Quyết định thanh tra số 160/QĐ-SNV ngày 09/9/2019 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tổ chức bộ máy, quản lý biên chế và tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức của Ban Quản lý Các khu di tích lịch sử Cách mạng Miền Nam năm 2019.
 
Lịch tiếp công dân năm 2019 của Sở Nội vụ
 
Quyết định về việc kiện toàn Tổ kiểm tra công vụ thường xuyên
 
Quyết định về việc kiện toàn Tổ kiểm tra công vụ thường xuyên
 
Ngày 24 tháng 8 năm 2017, UBND tỉnh ban hành văn bản số 1966/QĐ-UBND Quyết định ban hành kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 06/6/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh.
 
​THÔNG BÁO 1321/TB-SNV     1321 TB_Signed THONG BAO SO DIEN THOAI DUONG DAY NONG 2017.rar