Xây Dựng Chính Quyền - Thanh Tra
 
Công bố Quyết định thanh tra tại Sở Khoa học và Công nghệ năm 2021
 
Kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo Quý I năm 2021
 
Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng Quý I năm 2021
 
Kết quả công tác thanh tra Quý I năm 2021
Nội dung số 8 (03/03/2021)
 
Nội dung số 8
 
Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng Quý I năm 2020
 
Sở Nội vụ ban hành Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021
 
Thực hiện Thông tư số 03/2013/TT-TTCP ngày 10 tháng 6 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ về quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng; Nghị định số 90/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động thanh tra ngành Nội vụ;
 
Thực hiện Thông tư số 03/2013/TT-TTCP ngày 10 tháng 6 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ về quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng; Nghị định số 90/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động thanh tra ngành Nội vụ.
 
Thực hiện Thông tư số 03/2013/TT-TTCP ngày 10 tháng 6 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ về quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng; Nghị định số 90/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động thanh tra ngành Nội vụ