Xây Dựng Chính Quyền - Thanh Tra
 
Ngày 15/10/2019, tại UBND huyện Gò Dầu, Đoàn Thanh tra thuộc Sở Nội vụ do ông Trần Minh Nay, Phó giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn tiến hành công bố Quyết định thanh tra và tiến hành thanh tra trực tiếp tại UBND huyện Gò Dầu.
 
Ngày 08/10/2019, tại UBND huyện Trảng Bàng, Đoàn Thanh tra thuộc Sở Nội vụ do ông Trần Minh Nay, Phó giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn tiến hành công bố Quyết định thanh tra và tiến hành thanh tra trực tiếp tại UBND huyện Trảng Bàng.
 
Công bố Quyết định thanh tra số 160/QĐ-SNV ngày 09/9/2019 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tổ chức bộ máy, quản lý biên chế và tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức của Ban Quản lý Các khu di tích lịch sử Cách mạng Miền Nam năm 2019.
 
Lịch tiếp công dân năm 2019 của Sở Nội vụ
 
Quyết định về việc kiện toàn Tổ kiểm tra công vụ thường xuyên
 
Quyết định về việc kiện toàn Tổ kiểm tra công vụ thường xuyên
 
Ngày 24 tháng 8 năm 2017, UBND tỉnh ban hành văn bản số 1966/QĐ-UBND Quyết định ban hành kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 06/6/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh.
 
​THÔNG BÁO 1321/TB-SNV     1321 TB_Signed THONG BAO SO DIEN THOAI DUONG DAY NONG 2017.rar
 
Ngày 29 tháng 8 năm 2017, Sở Nội vụ ban hành Quyết định số 5622/QĐ-SNV về việc kiện toàn Tổ kiểm tra công vụ thường xuyên.
 
​THÔNG BÁO SỐ 1321/TB-SNV     1321 TB_Signed THONG BAO SO DIEN THOAI DUONG DAY NONG 2017.rar