Xây Dựng Chính Quyền - Thanh Tra
 
​Ngày 01/7/2020, Đoàn Thanh tra thuộc Sở Nội vụ do ông Trần Minh Nay, Phó giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn tiến hành công bố Quyết định thanh tra và tiến hành thanh tra trực tiếp tại UBND huyện Tân Châu. Thực hiện Kế hoạch Thanh tra ngành Nội vụ năm 2020 đã được Giám đốc Sở Nội vụ phê duyệt tại Quyết định số 446/QĐ-SNV ngày 10/12/2019; Giám đốc Sở Nội vụ đã ban hành Quyết định Thanh tra số ...
 
​Hội nghị Điển hình tiên tiến Sở Tư pháp tỉnh Tây NinhNgày 15/6, Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh lần thứ V (2020 -2025). Ông Nguyễn Hoàng Nam - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì Hội nghị.Trình bày báo cáo tại Hội nghị, ông Nguyễn Hoàng Nam cho biết, trong giai đoạn 2015 - 2020, Sở Tư pháp đã chú trọng triển khai các phong trào thi ...
 
​Thực hiện Thông tư số 03/2013/TT-TTCP ngày 10 tháng 6 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ về quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng; Nghị định số 90/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động thanh tra ngành Nội vụ. Sở Nội vụ đã báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng quý II và 6 tháng đầu ...
 
​Công bố Quyết định thanh tra tại UBND huyện Bến Cầu năm 2020 Dự kiến ngày 26/5/2020, Đoàn Thanh tra thuộc Sở Nội vụ do ông Trần Minh Nay, Phó giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn tiến hành công bố Quyết định thanh tra và tiến hành thanh tra trực tiếp tại UBND huyện Bến Cầu. (Toàn văn Quyết định tải về: Quyết định thanh tra UBND huyện Bến Cầu_1.rar Quyết định thanh tra UBND huyện ...
 
Ngày 15/10/2019, tại UBND huyện Gò Dầu, Đoàn Thanh tra thuộc Sở Nội vụ do ông Trần Minh Nay, Phó giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn tiến hành công bố Quyết định thanh tra và tiến hành thanh tra trực tiếp tại UBND huyện Gò Dầu.
 
Ngày 08/10/2019, tại UBND huyện Trảng Bàng, Đoàn Thanh tra thuộc Sở Nội vụ do ông Trần Minh Nay, Phó giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn tiến hành công bố Quyết định thanh tra và tiến hành thanh tra trực tiếp tại UBND huyện Trảng Bàng.
 
Công bố Quyết định thanh tra số 160/QĐ-SNV ngày 09/9/2019 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tổ chức bộ máy, quản lý biên chế và tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức của Ban Quản lý Các khu di tích lịch sử Cách mạng Miền Nam năm 2019.
 
Lịch tiếp công dân năm 2019 của Sở Nội vụ
 
Quyết định về việc kiện toàn Tổ kiểm tra công vụ thường xuyên
 
Quyết định về việc kiện toàn Tổ kiểm tra công vụ thường xuyên