Xây Dựng Chính Quyền - Thanh Tra
 
Lịch tiếp công dân năm 2019 của Sở Nội vụ
 
Quyết định về việc kiện toàn Tổ kiểm tra công vụ thường xuyên
 
Quyết định về việc kiện toàn Tổ kiểm tra công vụ thường xuyên
 
Ngày 24 tháng 8 năm 2017, UBND tỉnh ban hành văn bản số 1966/QĐ-UBND Quyết định ban hành kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 06/6/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh.
 
​THÔNG BÁO 1321/TB-SNV     1321 TB_Signed THONG BAO SO DIEN THOAI DUONG DAY NONG 2017.rar
 
Ngày 29 tháng 8 năm 2017, Sở Nội vụ ban hành Quyết định số 5622/QĐ-SNV về việc kiện toàn Tổ kiểm tra công vụ thường xuyên.
 
​THÔNG BÁO SỐ 1321/TB-SNV     1321 TB_Signed THONG BAO SO DIEN THOAI DUONG DAY NONG 2017.rar
 
Ngày 12 tháng 12 năm 2016, Sở Nội vụ ban hành Quyết định số 137/QĐ-SNV Phê duyệt Kế hoạch Thanh Tra năm 2017 của Sở Nội vụ.
 
Quyết định của Giám đốc Sở Nội vụ Tây Ninh về công tác Thanh tra.
 
Ngày 22 tháng 02 năm 2016, Sở Nội vụ ban hành văn bản số 11/QĐ-SNV về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch kiểm tra công vụ thường xuyên.