Xây Dựng Chính Quyền - Thông báo
 
​Tài liệu của khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc, Đoàn thể chính trị xã hội: Vong 02 nang ngach 2019 (khoi Dang, MTTQ, Doan the- Chinh tri XH).pdfTải về​: Vong 02 nang ngach 2019 (khoi Dang, MTTQ, Doan the- Chinh tri XH).rar
 
Thông báo Kết quả thi và nhận đơn phúc khảo các bài thi vòng 1; kỳ thi nâng ngạch công chức, viên chức hành chính tỉnh Tây Ninh năm 2019
 
​Nội dung Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp các đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019 (Tài về: Thông báo tuyen dung vien chuc nam 2019_Signed.rar)  Thông báo tuyen dung vien chuc nam 2019_Signed.pdf; Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển: MÂU-PHIEU-DANG-KY-DU-TUYEN-THEO-ND-161.docx
 
Danh sách cán bộ, công chức, viên chức đươc miễn thi Tin học, Ngoại ngữ trong kỳ thi nâng ngạch công chức, viên chức hành chính 2019
 
Thông báo đến thí sinh dự thi nâng ngạch công chức, viên chức hành chính thuộc khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các Tổ chức chính trị - xã hội năm 2019
 
Tài liệu (Quản lý Nhà nước) kỳ thi nâng ngạch công chức, viên chức hành chính năm 2019
 
Đề cương thi nâng ngạch 2019 (tiếng Anh & Tin học)
 
Thông báo đến thí sinh về việc thi nâng ngạch công chức, viên chức hành chính tỉnh Tây Ninh năm 2019
 
Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh dự thảo Quyết định ban hành Quy trình bầu cử, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh: Trưởng ấp, Trưởng khu phố trên địa bàn tỉnh Tây Ninh thay thế Quyết định số 23/2010/QĐ-UBND ngày 27/4/2010 của UBND tỉnh Tây Ninh về Ban hành Quy trình bầu cử Trưởng ấp, Trưởng khu phố thành cuộc bầu cử riêng theo quy định tại Điều 7 - Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBMTTQVN.
 
Lịch tiếp công dân năm 2019 của Sở Nội vụ