Xây Dựng Chính Quyền - Thông báo
 
Về việc rà soát điều kiện về văn bằng chứng chỉ để thi nâng ngạch công chức lên CVC,CVCC và thi thăng hạng viên chức hành chính lên CVC năm 2018.
 
Ngày 31 tháng 01 năm 2018, Bộ Nội vụ ban hành văn bản số 199/QĐ-BNV về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ.
 
Quyết định điều động và bổ nhiệm 04 công chức thuộc Sở Nội vụ
 
Về việc đăng ký nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2018
 
Ngày 11/4/2018, Sở Nội vụ ban hành văn bản số 776/SNV-CCVC Về việc lấy ý kiến về Danh mục ngành nghề thu hút và Danh mục ngành nghề đào tạo SĐH năm 2018.
 
Về việc Thông tin, tuyên truyền và hướng dẫn thực hiện các dịch vụ công trực tuyến của Bộ Nội vụ
 
Ngày 15 tháng 3 năm 2018, Tỉnh Ủy Tây Ninh ban hành Kế hoạch số 65-KH/TU thực hiện Nghị Quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII " Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả"
 
Tài liệu Hội nghị tổng kết ngành Nội vụ 2017 và Tài liệu ký kết giao ước thi đua năm 2018.
 
Về việc công nhận kết quả kỳ thi thăng hạng viên chức hành chính từ ngạch nhân viên, cán sự, chuyên viên cao đẳng lên ngạch chuyên viên tỉnh Tây Ninh 2017