Xây Dựng Chính Quyền - Thông báo
 
Quyết định về việc Công nhận kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức năm 2017.
 
Thông báo Kết quả phúc khảo kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính năm 2017.
 
Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi, thời gian ôn tập và thời gian thi thăng hạng viên chức hành chính tỉnh Tây Ninh năm 2017.
 
Thông báo kết quả phúc khảo kỳ thi tuyển công chức năm 2017
 
Danh sách dự kiến trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức năm 2017
 
Thông báo về việc nhận đơn đề nghị phúc khảo kết quả bài thi kỳ thi tuyển công chức năm 2017.
 
Ngày 30 tháng 10 năm 2017, HĐTNN chuyên viên chính năm 2017 ban hành văn bản số 28/TB-HĐTNNCVC Thông báo về điểm thi và thời gian nhận đơn phúc khảo kết quả bài thi kỳ thi nâng ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính.
 
Điểm Thi Tuyển Công chức năm 2017
 
Ngày 13 tháng 10 năm 2017, Sở Nội vụ ban hành văn bản số 1568/SNV-CCVC V/v lấy ý kiến đóng góp dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND ngày 26/5/2015 của UBND tỉnh về chính sách đào tạo sau đại học và thu hút nhân tài.
 
Ngày 25 tháng 9 năm 2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2223/QĐ-UBND về việc chuyển giao chức năng, nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.