Xây Dựng Chính Quyền - Thông báo
 
1. ​THÔNG BÁO Thi tuyển Công chức tỉnh Tây Ninh năm 2020 khối các cơ quan hành chính Nhà nước (kèm mẫu phiếu đăng ký dự tuyển) 2. KẾ HOẠCH tuyển dụng công chức tỉnh Tây Ninh năm 2020 khối các cơ quan hành chính Nhà nước (kèm nhu cầu, vị trí tuyển dụng)3. THÔNG BÁO Thi tuyển Công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các ...
 
Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh dự thảo Quyết định ban hành Quy trình bầu cử, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh: Trưởng ấp, Trưởng khu phố trên địa bàn tỉnh Tây Ninh thay thế Quyết định số 23/2010/QĐ-UBND ngày 27/4/2010 của UBND tỉnh Tây Ninh về Ban hành Quy trình bầu cử Trưởng ấp, Trưởng khu phố thành cuộc bầu cử riêng theo quy định tại Điều 7 - Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBMTTQVN.
 
Lịch tiếp công dân năm 2019 của Sở Nội vụ
 
Tài liệu Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ của ngành Nội vụ năm 2019
 
Ngày 21 tháng 01 năm 2019, Sở Nội vụ ban hành văn bản số 118/TB-SNV về điểm thi và thời gian nhận đơn phúc khảo kỳ thi nâng ngạch công chức và thăng hạng viên chức lên chuyên viên chính năm 2018.
 
Ngày 07 tháng 01 năm 2019 , Sở Nội vụ ban hành Quyết định số 20/QĐ-SNV về việc giao dự toán thu, chi Ngân sách năm 2019 cho các đơn vị trực thuộc Sở Nội vụ
 
Ngày 27 tháng 12 năm 2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
 
Quyết định Công nhận kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức năm 2018
 
Danh sách CBCCVC miễn thi ngoại ngữ và tin học trong kỳ thi nâng ngạch và thăng hạng viên chức lên ngạch chuyên viên chính năm 2018 tại tỉnh Bình Dương
 
Kết quả phúc khảo điểm thi tuyển công chức năm 2018