Xây Dựng Chính Quyền - Tổ chức biên chế và tổ chức phi chính phủ
 
Ngày 25 tháng 9 năm 2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2223/QĐ-UBND về việc chuyển giao chức năng, nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.
 
Ngày 17 tháng 01 năm 2017, UBND tỉnh ban hành văn bản số 140/UBND-KTTC V/v tham mưu sửa đổi Quyết định số 27/2012/QĐ-UBND ngày 25/5/2012 của UBND tỉnh quy định chế độ thù lao đối với lãnh đạo chuyên trách các hội đặc thù trên địa bàn tỉnh.
 
UBND tỉnh Tây Ninh vừa ký Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 28/8/2017 về chuyển giao chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
 
Ngày 28 tháng 8 năm 2017, UBND tỉnh ban hành văn bản số 25/2017/QĐ-UBND Về việc chuyển giao chức năng, nhiệm vụ, quản lý, nhà nước về giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
 
Ngày 03 tháng 3 năm 2017 , Sở Nội vụ ban hành văn bản số 266/SNV-TCBCTCPCP V/v góp ý dự thảo báo cáo Bộ Nội vụ công tác hội trên địa bàn tỉnh năm 2016.
 
Ngày 06 tháng 12 năm 2016, Sở Nội vụ ban hành công văn số 385/SNV-TCBCTCPCP về việc hướng dẫn chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Phòng Quản lý đô thị thuộc UBND Thành phố Tây Ninh.
 
Ngày 06 tháng 12 năm 2016, Sở Nội vụ ban hành công văn số 386/SNV-TCBCTCPCP V/v hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND các huyện
 
Ngày 23 tháng 11 năm 2016 , Sở Nội vụ ban hành Công văn số 370/SNV-TCBCTCPCP V/v hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Phòng tài chính - Kế hoạch thuộc UBND các huyện, thành phố.
 
Ngày 29 tháng 11 năm 2016, Sở Nội vụ ban hành văn bản số 375/SNV-TCBCTCPCP V/v hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Phòng Kinh tế thuộc UBND thành phố Tây Ninh.
 
Ngày 02 tháng 11 năm 2016, Sở Nội vụ ban hành văn bản số 357/SNV-TCBCTCPCP Về việc hướng dẫn Quyết định thành lập và ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện (thành phố).