Xây Dựng Chính Quyền - Tổ chức biên chế và tổ chức phi chính phủ
 
​THÔNG BÁOHội đồng Thi tuyển công chức tỉnh Tây Ninh năm 2020 thông báo kết quả phúc khảo vòng 1 kỳ thi tuyển công chức năm 2020 như sau:1. Tổng số đơn đề nghị chấm phúc khảo 05 đơn; Tổng số bài thi chấm phúc khảo: 05 bài thi, trong đó: môn kiến thức chung 02 bài ngạch chuyên viên, môn ngoại ngữ 03 bài ngạch chuyên viên.2. Kết quả phúc khảo vòng 1 kỳ thi tuyển công chức tỉnh Tây Ninh ...
 
Ngày 05 tháng 1 năm 2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND về Sửa đổi, bổ sung Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh.
 
Ngày 27 tháng 12 năm 2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
 
Nghị định số 158/2018/NĐ-CP NGÀY 22/11/2018 cuả Chính phủ Quy định về Thành lập, Tổ chức lại, Giải thể Tổ chức hành chính.
 
Ngày 27/9/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2414/QĐ-UBND ban hành Đề án sắp xếp các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện theo Nghị quyết số 18-NQ/TW và các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) giai đoạn 2018-2021, UBND tỉnh đã chỉ đạo thực hiện theo một số nội dung như sau:
 
Ngày 04/10/2018, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 580/2018/UBTVQH14 về việc thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, theo đó tỉnh Tây Ninh là một trong mười tỉnh thành, phố trực thuộc trung ương thực hiện thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân.
 
Kế hoạch triển khai thực hiện kế hoạch số 75-KH/TU ngày 22/5/2018 của của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW .
 
Ngày 14 tháng 6 năm 2018, Sở Nội vụ ban hành văn bản số 1216/SNV-TCBCTCPCP về việc Kế hoạch biên chế công chức, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2019.
 
Ngày 15 tháng 3 năm 2018, Tỉnh Ủy Tây Ninh ban hành Kế hoạch số 65-KH/TU thực hiện Nghị Quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII " Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả"
 
Ngày 25 tháng 9 năm 2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2223/QĐ-UBND về việc chuyển giao chức năng, nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.