Xây Dựng Chính Quyền - Mẫu, Biểu Thống kê
 
Thực hiện Thông tư số 03/2013/TT-TTCP ngày 10 tháng 6 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ về quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng; Nghị định số 90/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động thanh tra ngành Nội vụ. Sở Nội vụ đã báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng quý III và 9 tháng đầu ...
 
Về việc báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị Quyết số 27/NQ/TW của Ban Chấp hành Trung Ương Đảng (khóa X)
 
​BIỂU MẪU      BIEU MAU BAO CAO SO LIEU VE CONG TAC CAN BO NU 2016.rar
 
Biểu mẫu báo cáo công tác Đào tạo năm 2016.
 
Tài liệu phục vụ Hội nghị trực tuyến ngành Nội vụ năm 2015.
 
MẪU THỂ THỨC THÔNG TƯ 01