Xây Dựng Chính Quyền - Mẫu, Biểu Thống kê
 
Về việc báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị Quyết số 27/NQ/TW của Ban Chấp hành Trung Ương Đảng (khóa X)
 
​BIỂU MẪU      BIEU MAU BAO CAO SO LIEU VE CONG TAC CAN BO NU 2016.rar
 
Biểu mẫu báo cáo công tác Đào tạo năm 2016.
 
Tài liệu phục vụ Hội nghị trực tuyến ngành Nội vụ năm 2015.
 
MẪU THỂ THỨC THÔNG TƯ 01