Xây Dựng Chính Quyền - Lịch công tác Tuần
 
Lịch công tác tuần từ ngày 16/7/2018 đến ngày 20/7/2018
 
Lịch công tác tuần từ ngày 02/7/2018 đến ngày 06/7/2018.
 
Lịch công tác tuần từ ngày 25/6/2018 đến ngày 29/6/2018
 
Lịch công tác tuần từ ngày 18/6/2018 đến ngày 22/6/2018.
 
Lịch công tác tuần từ ngày 11/6/2018 đến ngày 15/6/2018
 
Lịch công tác tuần từ ngày 04/6/2018 đến ngày 08/6/2018.
 
Lịch công tác tuần từ ngày 21/5//2018 đến ngày 25/5/2018.
 
Lịch công tác tuần từ ngày 14/5/2018 đến ngày 18/5/2018.
 
Lịch công tác tuần từ ngày 30/4/2018 đến ngày 04/5/2018.
 
Lịch công tác tuần từ ngày 16/4/2018 đến ngày 20/4/2018