Xây Dựng Chính Quyền - Hoạt động đoàn
 
Một số hoạt động của Chi đoàn Sở Nội vụ hưởng ứng “Tháng Thanh niên”
 
Sơ kết chuỗi hoạt động “Xuân tình nguyện” năm 2021 của Chi đoàn Sở Nội vụ
 
CHI ĐOÀN SỞ NỘI VỤ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH “XUÂN TÌNH NGUYỆN” NĂM 2021