Xây Dựng Chính Quyền - Chuyển đổi số
 
Quyết định ban hành Chương trình chuyển đổi số tỉnh Tây Ninh đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030