Xây Dựng Chính Quyền - Chi cục Văn thư – Lưu trữ
 
Ngày 22 tháng 9 năm 2016, Chi cục Văn thư - Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ ban hành văn bản số 101/TB-CCVTLT Thông báo kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2016.
 
Hội đồng kiểm tra Chi cục Văn thư lưu trữ Nhà Nước Thông báo số 15/TB-HĐKT ngày 19/7/2016 về nộp bồ sung hồ sơ đăng ký dự kiểm tra nghiệp vụ chỉnh lý tài liệu lưu trữ năm 2016.
 
Ngày 20/7/2016 , Hội đồng xét tuyển viên chức Chi cục Văn thư lưu trữ ban hành văn bản số 79/TB-HĐXT về việc Thông báo Danh sách dự kiến ứng viên trúng tuyển viên chức năm 2016.
 
Ngày 08 tháng 7 năm 2016, Hội đồng xét tuyển viên chức Chi cục văn thư lưu trữ Tây Ninh Thông báo danh sách ứng viên và Nội quy kỳ kiểm tra, sát hạch xét tuyển viên chức năm 2016 của Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Tây Ninh.
 
Ngày 24 tháng 6 năm 2016, Hội đồng xét tuyển viên chức ban hành văn bản số 68/TB-HĐXT về việc tổ chức kiểm tra, sát hạch ứng viên dự xét tuyển viên chức năm 2016.
 
Ngày 14 tháng 6 năm 2016, Hội đồng xét tuyển viên chức đã ban hành văn bản số 65/QĐ-HĐXT Quyết định Ban hành Quy chế xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2016.
 
Ngày 05 tháng 5 năm 2016, Chi cục Văn thư - Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ ban hành văn bản số 49/TB-CCVTLT Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2016.
 
Ngày 22 tháng 4 năm 2016, Chi cục văn thư lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ ban hành văn bản số 43/TB-CCVTLT về việc tạm ngừng xét tuyển viên chức năm 2016.
 
Ngày 26 tháng 02 năm 2016, Trung tâm lưu trữ quốc gia III ban hành văn bản số 68/TTLTIII-PĐ về việc thông báo nội dung tài liệu lưu trữ đang được bảo quản tại Trung tâm lưu trữ quốc gia III.
 
Ngày 16 tháng 3 năm 2016, Chi cục văn thư lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ ban hành văn bản số 29/TB-CCVTLT về việc Tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2016.