Xây Dựng Chính Quyền - Cải cách hành chính
 
CÁC HƯỚNG DẪN NỘP HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
 
Kể từ ngày 01/01/2020, Sở Nội vụ thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh đối với 67 thủ tục hành chính.
 
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định công bố,công khai quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính của ngành Nội vụ thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
 
Bản tin Cải cách hành chính từ ngày 15/4/2019 đến ngày 19/4/2019 (Bản Tin số 15-2019)
 
Bản tin Cải cách hành chính (Bản Tin số 14-2019)
 
Bản tin Cải cách hành chính Số 13/2019
 
Bản tin Cải cách hành chính Số 12/2019 từ 25-29 tháng 3
 
Số 11/2019 từ 18/3 đến 23/3
 
Bản tin Cải cách hành chính Số 10/2019 từ ngày 11/3 đến 15/3/2019
 
Bản tin Cải cách hành chính số 09/2019