Xây Dựng Chính Quyền - Cải cách hành chính
 
Bản tin Cải cách hành chính từ ngày 15/4/2019 đến ngày 19/4/2019 (Bản Tin số 15-2019)
 
Bản tin Cải cách hành chính (Bản Tin số 14-2019)
 
Bản tin Cải cách hành chính Số 13/2019
 
Bản tin Cải cách hành chính Số 12/2019 từ 25-29 tháng 3
 
Số 11/2019 từ 18/3 đến 23/3
 
Bản tin Cải cách hành chính Số 10/2019 từ ngày 11/3 đến 15/3/2019
 
Bản tin Cải cách hành chính số 09/2019
 
Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh dự thảo Quyết định ban hành Quy trình bầu cử, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh: Trưởng ấp, Trưởng khu phố trên địa bàn tỉnh Tây Ninh thay thế Quyết định số 23/2010/QĐ-UBND ngày 27/4/2010 của UBND tỉnh Tây Ninh về Ban hành Quy trình bầu cử Trưởng ấp, Trưởng khu phố thành cuộc bầu cử riêng theo quy định tại Điều 7 - Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBMTTQVN.
 
Bản tin Cải cách hành chính từ ngày 18/02/2019 đến ngày 22/02/2019 (Bản Tin số 07)
 
Bản tin Cải cách hành chính từ ngày 25/02/2019 đến ngày 01/03/2019 (Bản Tin số 08)