Xây Dựng Chính Quyền - Công chức viên chức
 
Về việc rà soát điều kiện về văn bằng chứng chỉ để thi nâng ngạch công chức lên CVC,CVCC và thi thăng hạng viên chức hành chính lên CVC năm 2018.
 
Về việc đăng ký nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2018
 
Ngày 11/4/2018, Sở Nội vụ ban hành văn bản số 776/SNV-CCVC Về việc lấy ý kiến về Danh mục ngành nghề thu hút và Danh mục ngành nghề đào tạo SĐH năm 2018.
 
Về việc công nhận kết quả kỳ thi thăng hạng viên chức hành chính từ ngạch nhân viên, cán sự, chuyên viên cao đẳng lên ngạch chuyên viên tỉnh Tây Ninh 2017
 
Thông báo Kết quả phúc khảo kỳ thi thăng hạng viên chức hành chính từ ngạch nhân viên, cán sự,chuyên viên cao đẳng lên ngạch chuyên viên năm 2017.
 
Về việc báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị Quyết số 27/NQ/TW của Ban Chấp hành Trung Ương Đảng (khóa X)
 
Thông báo danh sách dự kiến trúng tuyển kỳ thi thăng hạng viên chức hành chính từ ngạch nhân viên, cán sự, chuyên viên cao đẳng lên chuyên viên năm 2017.
 
Thông báo về điểm thi và thời gian nhận đơn phúc khảo kết quả bài thi kỳ thi thăng hạng viên chức hành chính từ nhân viên, cán sự, chuyên viên cao đẳng và tương đương lên chuyên viên và tương đương năm 2017 của tỉnh Tây Ninh
 
Danh sách phòng thi thăng hạng viên chức hành chính năm 2017 và Danh sách thí sinh miễn thi ngoại ngữ, Tin học.