Xây Dựng Chính Quyền - Công chức viên chức
 
Thông báo nộp hồ sơ đăng ký tham dự kỳ thi nâng ngạch công chức, viên chức hành chính năm 2019
 
Quyết định phê duyệt Kế hoạch về việc Tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức, viên chức hành chính tỉnh Tây Ninh năm 2019
 
Sở Nội vụ thông báo, đề nghị Thủ trưởng các Sở, ban ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch và đăng ký nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2019
 
Quyết định bổ nhiệm ông Trịnh Ngọc Phương giữ chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư
 
Sở Nội vụ đã phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức của UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.
 
Các Quyết định phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức của các cơ quan, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND các huyện, thành phố và các sở, ban, ngành trong tỉnh.
 
Các Quyết định phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức của các cơ quan, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND các huyện, thành phố và các sở, ban, ngành trong tỉnh.
 
Ngày 21 tháng 01 năm 2019, Sở Nội vụ ban hành văn bản số 118/TB-SNV về điểm thi và thời gian nhận đơn phúc khảo kỳ thi nâng ngạch công chức và thăng hạng viên chức lên chuyên viên chính năm 2018.
 
Quyết định Công nhận kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức năm 2018
 
Danh sách CBCCVC miễn thi ngoại ngữ và tin học trong kỳ thi nâng ngạch và thăng hạng viên chức lên ngạch chuyên viên chính năm 2018 tại tỉnh Bình Dương