Xây Dựng Chính Quyền - Công chức viên chức
 
Về việc đánh giá và phân loại cán bộ ,công chức ,viên chức năm 2018
 
Danh sách dự kiến trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức năm 2018 khối Đảng , Đoàn thể năm 2018
 
Danh sách dự kiến trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức năm 2018 khối cấp Tỉnh và cấp Huyện năm 2018
 
Thông báo về điểm thi và nhận đơn chấm phúc khảo kỳ thi tuyển công chức năm 2018
 
Điểm Thi Công chức cấp xã năm 2018
 
Điểm Thi Công chức cấp tỉnh , cấp huyện năm 2018
 
Điểm Thi Công chức khối Đảng , Đoàn thể năm 2018
 
Danh sách Thí sinh được ưu tiên điểm trong kỳ thi tuyển công chức năm 2018 khối Đảng - Đoàn thể chính trị
 
Danh sách Thí sinh được ưu tiên điểm trong kỳ thi tuyển công chức năm 2018 ngạch Chuyên viên và cán sự khối các cơ quan hành chính nhà nước
 
Danh sách Thí sinh được ưu tiên điểm trong kỳ Thi tuyển công chức cấp xã năm 2018