Xây Dựng Chính Quyền - Công chức viên chức
 
Các Quyết định phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức của các cơ quan, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND các huyện, thành phố và các sở, ban, ngành trong tỉnh.
 
Các Quyết định phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức của các cơ quan, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND các huyện, thành phố và các sở, ban, ngành trong tỉnh.
 
Ngày 21 tháng 01 năm 2019, Sở Nội vụ ban hành văn bản số 118/TB-SNV về điểm thi và thời gian nhận đơn phúc khảo kỳ thi nâng ngạch công chức và thăng hạng viên chức lên chuyên viên chính năm 2018.
 
Quyết định Công nhận kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức năm 2018
 
Danh sách CBCCVC miễn thi ngoại ngữ và tin học trong kỳ thi nâng ngạch và thăng hạng viên chức lên ngạch chuyên viên chính năm 2018 tại tỉnh Bình Dương
 
Kết quả phúc khảo điểm thi tuyển công chức năm 2018
 
Về việc đánh giá và phân loại cán bộ ,công chức ,viên chức năm 2018
 
Danh sách dự kiến trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức năm 2018 khối Đảng , Đoàn thể năm 2018
 
Danh sách dự kiến trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức năm 2018 khối cấp Tỉnh và cấp Huyện năm 2018
 
Thông báo về điểm thi và nhận đơn chấm phúc khảo kỳ thi tuyển công chức năm 2018