Xây Dựng Chính Quyền
Thứ 3, Ngày 03/11/2020, 15:00
UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
03/11/2020 | Thái Thành Lên

           ​Ngày 27/10/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 44/2020/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

          Theo đó, Quy chế gồm có 08 Chương, 38 Điều quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh, áp dụng đối với tập thể, cá nhân, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương đóng trên địa bàn tỉnh; người Người Việt Nam, các cơ quan Đảng, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức kinh tế thuộc các thành phần kinh tế, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, hộ gia đình, người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài, cơ quan, tổ chức nước ngoài và các tổ chức quốc tế hoạt động hợp pháp ở Việt Nam và các Khối Thi đua trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

          Quy chế này quy định về nguyên tắc thi đua, khen thưởng; tổ chức thi đua, tiêu chuẩn danh hiệu thi đua; hình thức, đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng; tổ chức Khối Thi đua trên địa bàn tỉnh; thẩm quyền quyết định, tuyến trình, trao tặng, hồ sơ thủ tục; thời gian xét danh hiệu thi đua và khen thưởng; Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp, Hội đồng Đánh giá mức độ ảnh hưởng sáng kiến; quản lý Nhà nước về thi đua, khen thưởng.

          Quy chế nêu rõ, nguyên tắc xét danh hiệu thi đua thực hiện theo quy định tại Điều 6 Luật Thi đua, khen thưởng sửa đổi, bổ sung. Việc xét, tặng danh hiệu thi đua phải căn cứ vào nội dung đăng ký thi đua và tiêu chuẩn, thành tích đạt được gắn với minh chứng, sản phẩm cụ thể, thiết thực của tập thể, cá nhân. Về nguyên tắc khen thưởng thực hiện theo quy định tại Khoản 2, 3 Điều 6 Luật Thi đua, khen thưởng sửa đổi, bổ sung; Điều 3 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP.

          Danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng phải phù hợp với đối tượng, chức năng, nhiệm vụ được giao của tập thể, cá nhân và thành tích đạt được, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn làm tiêu chí chính khen thưởng. Phải đảm bảo đầy đủ hồ sơ, điều kiện và tỷ lệ, báo cáo thành tích phải thực hiện theo mẫu đã quy định và bám sát tiêu chuẩn khen thưởng.

          So với các Quy chế cũ, Quy chế năm 2020 bổ sung các nội dung mới như quy định về tổ chức và hoạt động của Khối Thi đua; quy định rõ các nguyên tắc khi bình xét thi đua, khen thưởng, các trường hợp không xét, chưa xét công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng; việc tổ chức trao tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng.

          Đồng thời, UBND tỉnh cũng quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng điển hình tiên tiến; kiểm tra, giám sát công tác thi đua, khen thưởng; đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và hiệp y khen thưởng.

          Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/11/2020 và thay thế các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh: Quyết định số 35/2018/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2018 về ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; Quyết định số 49/2019/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2019 về sửa đổi, bổ sung Khoản 5 Điều 3 Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 35/2018/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh.

Lượt người xem:  Views:   2139
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Xây Dựng Chính Quyền