Xây Dựng Chính Quyền
Thứ 5, Ngày 10/01/2019, 10:00
Sửa đổi, bổ sung Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
10/01/2019
Ngày 05 tháng 1 năm 2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND về Sửa đổi, bổ sung Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh.

           Để thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND ngày 05/01/2019 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung khoản 2, Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ngày 13/01/2015 của UBND tỉnh. Cụ thể:
Sửa đổi, bổ sung khoản 2, Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ngày 13/01/2015 của UBND tỉnh như sau:
"2. Cơ cấu tổ chức bộ máy:
a) Các phòng chuyên môn thuộc Sở:
- Văn phòng Sở;
- Thanh tra Sở;
- Phòng Tổ chức - Công chức, viên chức;
- Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên.
b) Các cơ quan trực thuộc Sở:
- Ban Tôn giáo;
- Ban Thi đua - Khen thưởng.
c) Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở: Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Tây Ninh".
Kết quả:
Sau khi kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Nội vụ, số lượng phòng, ban, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Nội vụ còn 07 tổ chức, đơn vị (giảm 03 tổ chức đơn vị so với hiện nay), cụ thể:
- Giảm Phòng Cải cách hành chính.
- Thành lập Phòng Tổ chức - Công chức, viên chức trên cơ sở hợp nhất Phòng Công chức viên chức, Phòng Tổ chức biên chế và tổ chức phi chính phủ.
- Giảm Chi cục Văn thư lưu trữ (Quyết định số 2451/QĐ-UBND ngày 01/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh giải thể Chi cục Văn thư – Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ).
- Thành lập Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Tây Ninh trực thuộc Sở Nội vụ trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Tây Ninh trực thuộc Chi cục Văn thư - Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ (Quyết định số 2452/QĐ-UBND ngày 01/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Tây Ninh trực thuộc Sở Nội vụ).
       Các Văn bản pháp lý:
    - Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND         QĐ 02-2019.rar
    - Quyết định số 2451/QĐ-UBND                  2451.rar
    - Quyết định số 2452/QĐ-UBND              2452.rar
  PHÒNG TCBCTCPCP  
Lượt người xem:  Views:   3679
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Xây Dựng Chính Quyền