Xây Dựng Chính Quyền
Thứ 3, Ngày 08/11/2016, 16:00
Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện việc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu chính quyền các cấp với nhân dân.
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
08/11/2016
Ngày 02/11/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Công văn số 3112/UBND-NC V/v đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu chính quyền các cấp với nhân dân.

     Đây là nội dung quan trọng thể hiện mối quan hệ giữa các cấp ủy đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp với nhân dân trong việc triển khai, thực hiện các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhất là nghị quyết của các cấp ủy đảng, Hội đồng nhân dân các cấp.

     Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố nghiêm túc thực hiện một số nội dung:

Tiếp tục tổ chức thực hiện đầy đủ, toàn diện các nội dung tại Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013, Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013, Hướng dẫn liên tịch số 03-HDLT/BDV-BCSĐ ngày 26/01/2015 của Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh Hướng dẫn thực hiện một số nội dung quy định tại Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW, Công văn số 703/UBND-NC ngày 20/3/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Hướng dẫn liên tịch số 03-HDLT/BDV-BCSĐ.

     Hàng năm, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn chủ động phối hợp với cấp ủy đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu chính quyền các cấp với nhân dân, ít nhất là một lần theo đúng quy định.

      Việc tổ chức hội nghị đối thoại phải được thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch, có trọng tâm, trọng điểm, với tinh thần xây dựng; đảm bảo hiệu quả thiết thực, tránh phô trương, hình thức. Cần nghiên cứu, lựa chọn nội dung đối thoại là những vấn đề mà người dân bức xúc, quan tâm phản ánh, kiến nghị. Trong và sau đối thoại các vấn đề nêu ra phải được giải quyết kịp thời, đúng quy định của pháp luật để tạo niềm tin trong nhân dân.

       Định kỳ hàng năm (trước ngày 30 tháng 11), Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố báo cáo kết quả tổ chức đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu chính quyền với nhân dân của cấp huyện và cấp xã trực thuộc, lồng ghép trong báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 22/12/2013 và Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 22/12/2013 của Bộ Chính trị hàng năm theo quy định, gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ).

      Giao Sở Nội vụ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, đôn đốc, nhắc nhỡ các địa phương thực hiện tốt nội dung này; định kỳ hàng năm (trước ngày 15 tháng 12) tổng hợp báo cáo kết quả tổ chức đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn tỉnh, để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới.            

                         PHÒNG XDCQ&CTTN

Lượt người xem:  Views:   467
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Xây Dựng Chính Quyền