Xây Dựng Chính Quyền
Thứ 6, Ngày 14/10/2016, 11:00
Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tăng cường thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI)
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
14/10/2016
Ngày 10/10/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Công văn số 2844/UBND-VX V/v tăng cường thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 22/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) Ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 22/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) Ban hành Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

        Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố thực hiện một số nội dung sau:

        Tổ chức quán triệt thực hiện đầy đủ các nội dung theo Quyết số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI).

        Các sở, ban, ngành tỉnh: Hằng năm, căn cứ chức năng, nhiệm vụ của ngành, rà soát, xây dựng kế hoạch, nội dung đề nghị phản biện xã hội, góp ý (hoặc khi cần thiết) báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh gửi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh để yêu cầu phản biện xã hội, góp ý phù hợp theo chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị; Tích cực phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi, bảo đảm về kinh phí, cơ chế phối hợp để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

        Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Tạo điều kiện thuận lợi, bảo đảm về kinh phí; xây dựng chương trình, kế hoạch, nội dung đề nghị phản biện xã hội, góp ý gửi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp để phản biện, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, UBND các xã, phường, thị trấn tạo điều kiện thuận lợi, cơ chế phối hợp để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

        Sở Nội vụ giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh theo dõi việc tổ chức thực hiện nội dung này; Định kỳ tổng hợp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo kết quả theo đúng quy định.

                             PHÒNG XDCQ&CTTN

Lượt người xem:  Views:   433
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Xây Dựng Chính Quyền