Chương trình - Kế hoạch - Kế hoạch
 
Ngày 09 tháng 02 năm 2017, UBND tỉnh ban hành văn bản số 260/QĐ-UBND về Quyết định ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ , công chức, viên chức tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025.
 
Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.