Chương trình - Kế hoạch - Kế hoạch
Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và cập nhật văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực quản lý của ngành Nội vụ
Kế hoạch thực hiện công tác văn thư, lưu trữ năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2020
Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020 của Sở Nội vụ
Kế hoạch tổ chức kê khai và công khai tài sản, thu nhập của công chức, viên chức năm 2020
 
Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2020
 
Kế hoạch Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019
 
Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm 2019 của Sở Nội vụ
 
Ngày 09 tháng 02 năm 2017, UBND tỉnh ban hành văn bản số 260/QĐ-UBND về Quyết định ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ , công chức, viên chức tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025.
 
Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.