Chương trình - Kế hoạch - Chương trình
 
Chương trình công tác năm 2019 của Sở Nội vụ
 
Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ x về cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020.
 
Chương trình công tác năm 2017.