Chương trình - Kế hoạch
 
Ngày 09 tháng 02 năm 2017, UBND tỉnh ban hành văn bản số 260/QĐ-UBND về Quyết định ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ , công chức, viên chức tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025.
 
Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
 
Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ x về cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020.
 
Chương trình công tác năm 2017.