Chương trình - Kế hoạch
Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và cập nhật văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực quản lý của ngành Nội vụ
Chương trình công tác năm 2020
Kế hoạch thực hiện công tác văn thư, lưu trữ năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2020
Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020 của Sở Nội vụ
Kế hoạch tổ chức kê khai và công khai tài sản, thu nhập của công chức, viên chức năm 2020
 
Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2020
 
Kế hoạch Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019
 
Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm 2019 của Sở Nội vụ
 
Chương trình công tác năm 2019 của Sở Nội vụ